Müofunktsionaalne ravi

Tervisekassa on saatnud liitu selgituse müofunktsionaalse ravi kohta. Kui teil on patsiente, keda teraapiasse suunamine võiks puudutada, siis see info on teile.

Seisuga 1.01.2024 muutus Vabariigi Valitsuse määrus Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelu (https://www.riigiteataja.ee/akt/120122023023#para77) ja müofunktsionaalse ravi suunamisõigust laiendati hambaarstidele, et tagada veelgi efektiivsemalt 2017. aastal TTL taotluses nr 1206 välja toodud müofunktsionaalse teraapia teenuse eesmärke.

Teenus on olnud kasutusel mitmeid aastaid ja kandev roll teenuse olemuse selgitamisel ja seotud meditsiinispetsialistide kaasamisel on olnud taotluse esitanud erialaorganisatsioonidel. Müofunktsionaalne ravi kuulumine ortodontiliste teenuste loetellu ei määra seda, et tegemist on ortodontilise raviga ja sellele rakenduvad ainult Tervisekassa poolt tasustatavad ortodontilise ravi diagnoosid. Teenuse kasutamises selguse tagamiseks on kavas müofunktsionaalse ravi teenused 1.04.2024 alates tõsta tervishoiuteenuste loetelus toodud ortodontia teenuste loetelust hambaravi teenuste loetellu.

Seni Tervisekassale esitatud raviarvetel kasutatud diagnoosid on väga erinevad. Kuid oluline on, et kõiki alla 19-aastaseid lapspatsiente, kes teenust vajavad, tuleb kohelda võrdselt.

2022. aastal rahastati 1535 isiku müofunktsionaalse ravi teenuseid summas 156 390 €. Arved olid kodeeritud järgnevate diagnoosidega:

G47 Unehäired

K00 Hammaste arengu ja lõikumise häired

K01 Peetunud (retineerunud) ja kiildunud hambad

K02 Hambasööbija

K07 Hammaste ja näo arenguhäired [kaasa arvatud hambumushäired]

K10 Muud lõualuuhaigused

K14 Keelehaigused

Q35 Suulaelõhestus e palatoskiis [hundikurk]

Q37 Keilopalatoskiis e huule-suulaelõhestus

Q67 Pea, näo, lülisamba ning rindkere luude ja lihaste kaasasündinud deformsused

Q75 Kolju- ja näoluude muud kaasasündinud väärarendid

Q87 Mitut elundkonda hõlmavad muud täpsustatud kaasasündinud väärarendi sündroomid

2023. aastal rahastati 1465 isiku müofunktsionaalse ravi teenuseid summas 150 223 €. Arved olid kodeeritud järgnevate diagnoosidega:

K00 Hammaste arengu ja lõikumise häired

K01 Peetunud (retineerunud) ja kiildunud hambad

K04 Hambasäsi ja juuretipuümbrise haigused

K07 Hammaste ja näo arenguhäired [kaasa arvatud hambumushäired]

K10 Muud lõualuuhaigused

Q35 Suulaelõhestus e palatoskiis [hundikurk]

Q75 Kolju- ja näoluude muud kaasasündinud väärarendid

2024. aastal on rahastatud 419 isiku müofunktsionaalse ravi teenuseid summas 20 505 €. Arved on kodeeritud järgnevate diagnoosidega:

K00 Hammaste arengu ja lõikumise häired

K01 Peetunud (retineerunud) ja kiildunud hambad

K02 Hambasööbija

K07 Hammaste ja näo arenguhäired [kaasa arvatud hambumushäired]

Q38 Keele, suu ja neelu muud kaasasündinud väärarendid

R06 Hingamise ebanormaalsused

Z01 Kaebusteta ja eelneva diagnoosita isiku muud eriläbivaatused ja -uurimised

Alates 1.01.2024 saab müofunktsionaalse ravi teenuseid lisaks ortodondile kodeerida ka hambaarst, kes on tuvastanud meditsiinilise näidustuse müofunktsionaalseks raviks ja selle dokumenteerinud nii nagu seda on saanud varasemalt teha ortodondid. Arvestades pikki ootejärjekordi ortodondi vastuvõtule ning seda, et ortodondid tegelevad valdavalt väljakujunenud hambumusanomaaliate ortodontilise raviga, on igati põhjendatud, et teenusele suunamine toimub lastele hambaraviteenuseid osutavate hambaarstide poolt, vajadusel koostöös ortodondiga.

Jõustunud muudatuse kirjeldus on lepingupartneritele edastatud. Ootame kliinikutelt, kes soovivad teenust lapspatsientidele pakkuda, koostööd võimalike teenusepakkujatega. Koostöövormi täpsemad tingimused lepivad kokku teenusepakkujad. Koode saavad kasutada Tervisekassa lepingupartnerid. Oluline on osapoolte koostöö ravivõimaluste rakendamisel, et teenus täidaks TTL-i lisamisel kirjeldatud eesmärke.

 

Patsiendi suunamine müofunktsionaalsele ravile hambaarsti, ortodondi või perearsti poolt

Ravi vajava patsiendi suunamine on võimalik hambaarstil, ortodondil (müofunktsionaalse ravi teenused) ja perearstil (füsioteraapia või logpeedia teenused), kellel on olemas ravirahastamise leping Tervisekassaga. Kui patsient pöördub müofunktsionaalsele ravile ise, ilma dokumenteeritud arsti suunamiseta, on ravi tema jaoks tasuline. Võimalus hinnata müofunktsionaalse ravi vajadust on olemas hambaarstil, ortodondil ja perearstil.

Arst hindab patsiendil müofunktsionaalse ravi vajadust ja teeb selle kohta ravikaarti sissekande. Nii nagu ta teeb seda teiste suunamise korral. Hambaarst/ortodont koostab suunamise tervishoiuspetsialisti vastuvõtule. Perearstil on võimalus suunata patsient tervishoiuspetsialisti iseseisvale vastuvõtule. Suunav arst peab olema tervishoiuspetsialistile kättesaadav, et vajadusel saaks toimuda suhtlus tervishoiuspetsialisti ja arsti vahel.

Koostöövorm müofunktsionaalset ravi pakkuva tervishoiuspetsialisti ja arsti vahel on asutuste vahelise kokkuleppe küsimus. Tervisekassaga raviarvelduse vaatest on võimalikud järgmised mudelid:

  1. Müofunktsionaalset ravi pakkuv spetsialist töötab hambaravikliinikus ja kirjeldab ravikanded arsti poolt avatud haigusloos, lisab sinna ka enda poolt osutatud teenused. Arst vastutab teenuste sisu eest ja edastab arve Tervisekassale.
  2. Müofunktsionaalset ravi pakkuv spetsialist ei tööta suunava hambaarsti või ortodondiga samas asutuses, kuid omavahel on sõlmitud eelnev koostöölepe. Spetsialist edastab krüpteeritult kokkuvõtted saatekirja alusel osutatud teenustest teenusele suunanud arstile, kes lisab info hambaravikaarti ja edastab tervise infosüsteemi. Teenusele suunanud arst esitab Tervisekassale osutatud teenuste kohta raviarve. Müofunktsionaalse ravi pakkuvale spetsialistile tasub teenuse eest teenusele suunanud teenuse osutaja.
  3. Patsient on perearsti poolt suunatud Tervisekassaga lepingupartnerluses oleva tervishoiuspetsialisti vastuvõtule, kes tegeleb ka müofunktsionaalse raviga ja kellel on iseseisva teenuse osutamiseks sõlmitud leping Tervisekassaga. Kogu arveldamine ning teostatud ravi kannete tegemine toimub tervishoiuspetsialisti poolt. Teenuse kasutamisel kasutatakse füsioteraapia ja logopeedia teenuskoode.

Müofunktsionaalse ravi teenuskoodid on leitavad siit https://www.riigiteataja.ee/akt/120122023023#para79 lisaks on allpool ka välja toodud koodide kasutamise tinginused:

(8) Koodiga 52670 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
1) vestlus patsiendiga ning anamneesi kogumine ja talletamine;
2) haige uurimine, staatuse hindamine, raviplaani koostamine;
3) haige ja tema lähedase nõustamine, eesmärkide seadmine;
4) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine.

  (9) Tervisekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle koodiga 52670 tähistatud tervishoiuteenuse eest juhul, kui patsient pöördub orofatsiaalse müofunktsionaalse teraapia spetsialisti poole esimest korda või kui patsiendi vastuvõtust on möödunud vähemalt üks aasta.

  (10) Koodiga 52671 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
1) varem õpitud harjutuste soorituse hindamine;
2) uute harjutuste õppimine vastavalt seatud eesmärkidele ja koostatud raviplaanile;
3) patsiendi informeerimine ja raviplaanis olevate harjutuste eesmärkide selgitamine;
4) raviprotokolli täitmine iga teraapiaseansi kohta;
5) raviplaani korrigeerimine;
6) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine.

  (11) Koodidega 52671 ja 52672 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse ühele isikule osutatud tervishoiuteenuse korral kokku kuni 15 korda kalendriaastas.

  (12) Koodiga 52672 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind sisaldab järgmisi tegevusi:
1) patsiendi ja tema lähedase nõustamine ravi vältel;
2) järelkontroll ravi järel;
3) teenuste osutamist tõendavate dokumentide vormistamine.

  (13) Koodidega 52670, 52671 ja 52672 tähistatud tervishoiuteenuste piirhinda rakendatakse juhul, kui teenust osutatakse ortodondi või hambaarsti suunamisel.

Tervisekassa julgustab ortodonte, hambaarste, perearste, teiste erialade arste ja müofunktsionaalset ravi pakkuvaid spetsialiste koostööle ning vajadusel, patsientide veelgi paremaks käsitluseks, ühiseid infomaterjale või koolituspäevi korraldama. Lisaks on oluline meeles pidada, et teenusele suunamisel on jätkuvalt oluline nende meditsiiniline põhjendatus.