Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHINGU “EESTI HAMBAARSTIDE LIIT”

PÕHIKIRI

 

 

§ 1 Mittetulundusühingu nimi, asukoht ja tegevuse eesmärk

(1) Mittetulundusühingu nimi on MTÜ EESTI HAMBAARSTIDE LIIT (edaspidi Liit või EHL).

(2) Liidu asukohaks on Tallinn.

(3) Liidu eesmärgiks on avalikes huvides:

1) hambaarstide töö-, teenistuse- ja kutsealaste, majanduslike ning sotsiaalsete õiguste ja huvide esindamine ning kaitsmine;

2) kõikide hambaarstide ühendamine;

3) ametiõppe ja koolituse koordineerimine ja korraldamine;

4) arstiabi kvaliteedi tõstmine;

5) hambaarsti eriala edendamine.

(4) Eesmärkide saavutamiseks Liit:

1) teeb koostööd riiklike, era- ja ühiskondlike struktuuride ning eraisikute ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;

2) annab teaduslikke ja praktilisi soovitusi hambaarstidele; haigekassale, ministeeriumidele ja teistele instantsidele;

3) edendab suu- ja hambahaiguste alast ennetustegevust;

4) viib läbi hambaarstide pädevussertifitseerimist;

5) sõlmib lepinguid;

6) annab vajadusel eksperthinnanguid;

7) korraldab erialaseid loenguid, koolitusi, seminare ja õppepäevi;

8) algatab ja osaleb tegevustoetus taotluse projektide koostamisel Liidu põhikirjalise tegevuse rahastamiseks;

9) annab välja stipendiume ja toetusi.

§ 2 Õiguslik seisund

(1) Liit on iseseisev juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast, põhikirjaga reguleerimata küsimustes mittetulundusühingute seadusest ja teistest mittetulundusühingute tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

(2) Liit vastutab oma kohustuste eest talle kuuluva varaga. Liidu liige ei vastuta Liidu kohustuste eest.

(3) Liidul on õigus teha kõiki tehinguid, mis seonduvad Liidu tegevuse eesmärgiga ja mis otseselt või kaudselt on vajalikud Liidule.

(4) Liidu tulu võib käsutada üksnes Liidu tegevuse eesmärkide saavutamiseks. Liit ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- või kontrollorgani liikmetele, temale annetusi teinud füüsilisetele isikutele või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmetele, samuti nimetatud isikutega seotud isikutele.

(5) Liidul on nimega pitsat.

(6) Liidul on õigus moodustada ühingu siseselt osakondi. Osakondade tegutsemise põhimõtted sätestab volinike koosolek (edaspidi volikogu).

§ 3 Liidu liikmed, nende õigused ja kohustused

(1) Liidu liikmeks võib olla hambaarst või muu isik, kes täidab Liidu põhikirja ja EHL kodukorda ning on valmis osalema Liidu tegevuses (edaspidi ka liige või liikmed).

(2) Liidul peab olema vähemalt 3 liiget.

(3) Liidu liikmed jagunevad:

1) täisliige (praktiseeriv arst);

2) noorliige (hambaarsti eriala lõpetanu, kelle lõpetamisest ei ole möödunud rohkem kui 1 kalendriaasta);

3) seeniorliige (seoses pensionile minekuga praktiseerimise lõpetanud hambaarst);

4) auliige (isik, kellel on väljapaistvaid teeneid stomatoloogia eriala edendamisel);

5) muu isik Liidu juhatuse otsuse alusel.

(4) Liidu liikmeks vastuvõtmise otsustab Liidu juhatus (edaspidi juhatus) 1 kuu jooksul pärast liikmekandidaadi vastavasisulise avalduse esitamist Liidule. Liidu auliikmed valitakse Liidu juhatuse ettepanekul volikogu otsusega.

(5) Liidu liikmeks vastuvõtmise keeldumise otsus peab sisaldama liikmeks vastuvõtmisest keeldumise põhjuse.

(6) Liidu liikmeks vastuvõtmisest keeldumise otsuse kohta võib edasi kaevata volikogule.

(7) Liidu liikmeks vastuvõtmisel on Liidu uus liige kohustatud tasuma sisseastumismaksu ja iga-aastast liikmemaksu vastavalt volikogu poolt kehtestatud suurusele ja korrale.

(8) Liidu liige loetakse Liidust väljaastunuks juhatuse poolt vastava otsuse tegemise päevast või 6 kuu möödumisel vastava avalduse esitamise päevast. Tasutud liikmemaksu antud majandusaastal ei tagastata.

(9) Liidu liige arvatakse volikogu otsusega Liidust välja järgmistel juhtudel:

1) kui ta ei täida põhikirjas sätestatud või Liidu üldkoosoleku otsusega pandud kohustusi;

2) kui ta on rikkunud EHL eetikakoodeksit;

3) kui ta kahjustab oma süülise tegevusega Liidu mainet ja huve;

4) Liidu väljaarvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.

(10) Juhatus peab liikmete registrit, millesse kantakse andmed Liidu liikmete kohta.

(11) Liidu liikmel on õigus:

1) osaleda Liidu üldkoosolekul isiklikult või esindaja kaudu vastavalt põhikirjas toodud korrale;

2) valida ja olla valitud Liidu juhtimis- ja kontrollorganitesse;

3) saada teavet Liidu tegevuse tulemuste kohta ning tutvuda põhjendatud huvi korral Liidu dokumentidega;

4) osaleda Liidu poolt korraldatavatel üritustel;

5) käsutada Liidu ruume ja vara vastavalt juhatuse poolt kehtestatud korrale;

6) moodustada Liidu siseselt erialaseid ühendusi (seltsinguid)

7) astuda Liidust välja.

(13) Liidu liikmel on kohustus:

1) täita käesolevast Liidu põhikirjast, EHL kodukorrast ja seadustest tulenevaid kohustusi ning Liidu juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;

2) osaleda Liidu tegevuses vastavalt Liidu põhikirjale;

3) tasuda liikmemaksu;

4) kasutada Liidu sümboolikat vastavalt juhatuse poolt kehtestatud põhimõtetele;

5) hoiduda tegevusest, mis kahjustab Liidu mainet ja head nime;

6) mitte avaldada konfidentsiaalset informatsiooni mitteliikmetele;

7) käituda vastavalt EHL eetikakoodeksile.

§ 4 Liidu majandustegevus, vara ja liikmemaks

(1) Liidu vara tekib tema liikmete sisseastumismaksudest, liikmemaksudest, annetustest, eraldistest, muudest laekumistest ja tulust, mis saadakse Liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tasulistest üritustest.

(2) Liit võib anda välja stipendiume ning tegeleda majandus- ja koolitustegevusega seaduses kehtestatud korras.

(3) Liidu liikmel on kohustus tasuda iga-aastaselt liikmemaksu.

(4) Liidu sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning tasumise korra määrab volikogu.

(5) Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest. Päevast, millal liige loetakse Liidust väljaastunuks või väljaarvatuks, lõppevad tema liikmelisusest tulenevad varalised ja mittevaralised õigused.

(6) Liidu majandusaastaks on 01. jaanuar – 31. detsember.

§ 5 Üldkoosolek

(1) Liidu kõrgeim juhtimisorgan on Liidu üldkoosolek (edaspidi üldkoosolek).

(2) Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord 3 aasta jooksul.

(3) Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 Liidu liikmetest. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut eelpool nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

(4) Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

1) Liidu põhikirja muutmine;

2) Liidu tegevuse eesmärgi muutmine;

3) volikogu liikmete valimine ja tagasikutsumine;

4) liikmetele täiendavate kohustuste kehtestamine;

5) Liidu aukohtu liikmete valimine ja tagasikutsumine.

(5) Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel osaleb või on esindatud 1/4 Liidu liikmetest kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Igal liikmel on üks hääl. Liidu liiget võib volikirja alusel esindada teine Liidu liige. Üks Liidu liige võib volituse alusel esindada kuni 5 Liidu liiget.

(6) Kui üldkoosolek ei ole eeltoodud asjaoludel pädev otsust vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust.

(7) Liidu põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

(8) Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, mis kuuluvad teiste juhtimis- ja muude Liidu poolt moodustatud organite pädevusse.

(9) Liidu liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

§ 6 Volikogu

(1) Volikogu ehk volinike koosolek mittetulundusühingute seaduse tähenduses, on Liidu juhtimisorgan, mis täidab üldkoosoleku ülesandeid käesoleva põhikirjaga määratud ulatuses.

(2) Volikogu pädevuses on:

1) Liidu majandusaasta aruande ja revisjoniaruande kinnitamine;

2) järelevalve juhatuse tegevuse üle ning sellele hinnangu andmine;

3) juhatuse liikmete määramine volikogu liikmete hulgast ja nende tagasikutsumine;

4) Liidu revisjonikomisjoni (edaspidi revisjonikomisjon) liikmete valimine ja tagasikutsumine;

5) juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete tasustamise aluste ja korra kehtestamine;

6) juhatuse otsuse kohta esitatud kaebuste läbivaatamine;

7) Liidu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise ja/või asjaõigusega koormamise otsuse tegemine ja tingimuste korra määramine;

8) sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning tasumise korra määramine;

9) erakorralise revisjoni või audiitorkontrolli määramine;

10) muude käesoleva Liidu põhikirja või üldkoosoleku otsusega volikogu pädevusse antud küsimuste otsustamine;

11) EHL kodukorra kinnitamine;

12) EHL eetikakoodeksi kinnitamine.

(3) Liidul on 31 kuni 45 volikogu liiget ehk volinikku mittetulundusühingute seaduse tähenduses.

(4) Volikogu liikmed valib üldkoosolek Liidu liikmete ja muude juriidilisest isikust liikmete esindajate hulgast. Volikogu liikmed kutsub tagasi üldkoosolek.

(5) Volikogu liikmete valimistel loetakse valituks isikud, kes on saanud teistest enim hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.

(6) Volikogu liikmed valitakse 3 aastaks. Volikogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel astub tema asemele asendusliikmena isik, kes sai viimasel volikogu valimisel enim hääli, kuid ei osutunud volikogusse valituks. Asendusliikme volitused kehtivad maksimaalselt kuni uue volikogu valimisteni.

(7) Volikogus võib volikogu liiget esindada üksnes teine volikogu liige.

(8) Volikogu kutsub kokku juhatus. Volikogu koosolekust tuleb ette teatada vähemalt 10 päeva enne volikogu koosoleku toimumist, kusjuures teates peab olema näidatud koosoleku toimumise koht, aeg ja päevakord.

(9) Volikogu koosolekud toimuvad vastavalt Liidu vajadustele, kuid mitte harvem kui 2 korda aastas.

(10) Volikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle ½ volikogu liikmetest.

(11) Kui volikogu kokkukutsumisel on rikutud seaduse või Liidu põhikirja nõudeid, ei ole volikogu õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui volikogu koosolekul osalevad või on esindatud kõik volikogu liikmed.

(12) Volikogu on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on volikogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole volikogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui volikogu koosolekul osalevad või on esindatud kõik volikogu liikmed.

(13) Kui volikogu ei ole pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus 2 nädala jooksul kokku uue volikogu koosoleku sama päevakorraga. Uus volikogu on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata volikogus osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui volikogu koosolekul osaleb või on esindatud vähemalt 1/5 volikogu liikmetest.

(14) Volikogu otsus on vastu võetud, kui sellel on antud vähemalt üle 1/2 koosolekul osalenud volikogu liikmete häältest. Igal volikogu liikmel on volikogu koosolekul otsuse vastuvõtmisel 1 hääl.

(15) Volikogu liige ei või hääletada järgmiste küsimuste otsustamisel:

1) kui Liit otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist;

2) kui Liit otsustab temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist;

3) kui Liit nõuab temalt varaliste või muude kohustuste täitmisi või vabastab teda varalistest või muudest kohustustest;

4) tema väljaarvamine juhatusest ja/või Liidust.

(16) Volikogu liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada Liidu majandusaasta aruande kinnitamise otsustamisel. Volikogu liige, kes on ka juhatuse või revisjonikomisjoni liige ei või hääletada juhatuse või revisjonikomisjoni tegevusele hinnangu andmisel või hinnangu andmisel tegevusele, mille eest ta vastutav on.

(17) Volikogu otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui kirjalikult hääletavad kõik volikogu liikmed ja otsuse poolt hääletab vähemalt 2/3 volikogu liikmetest.

(18) Volikogu koosolekud protokollitakse ja allkirjastatakse koosoleku juhataja ja protokollija poolt.

(19) Kohus võib Liidu liikme või juhatuse liikme avalduse alusel tunnistada kehtetuks seaduse või Liidu põhikirjaga vastuolus oleva volikogu otsuse, kui avaldus on esitatud 3 kuu jooksul vaidlustatud otsuse vastuvõtmisest.

§ 7 Juhatus

(1) Juhatus on Liidu alaliselt tegutsev juhtimisorgan, mis esindab ja juhib Liitu.

(2) Juhatuses on 7 kuni 15 liiget.

(3) Juhatuse liikmete volitused kehtivad 3 aastat.

(4) Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi volikogu. Juhatuse esimehe ehk Liidu presidendi ja aseesimehe ehk Liidu asepresidendi valib juhatus juhatuse liikmete hulgast.

(5) Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees ehk Liidu president (EHL president).

(6) Juhatuse pädevusse kuulub küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku või volikogu pädevusse.

(7) Ainult juhatuse esimehel ja aseesimehel on õigus esindada Liitu kõikides õigustoimingutes, ülejäänud liikmed esindavad Liitu ühiselt või eraldi sellekohase juhatuse otsuse või volikirja alusel.

(8) Juhatus peab Liidu liikmete nimekirja, milles tuleb ära näidata liikmete nimed, elukohad ja isikukoodid. Viimaste puudumisel sünnikuupäevad, kuu ja aastad.

(9) Juhatuse liikmed peavad hoidma Liidu ärisaladust.

(10) Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekust võtab osa üle ½ juhatuse liikmetest või kui koosolekut kokku kutsumata hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed ja otsuse poolt hääletab 2/3 juhatuse liikmetest.

(11) Juhatus korraldab Liidu raamatupidamist.

§ 8 Revisjonikomisjon

(1) Liidu dokumentatsiooni ja finantsmajandusliku tegevuse kontrollimiseks valitakse volikogu poolt 3 aastaks 3-liikmeline revisjonikomisjon. Revisjonikomisjoni liikmeks ei tohi olla juhatuse liige ega Liidu raamatupidaja.

(2) Revisjonikomisjoni liikmed võivad olla Liidu juhatuse koosolekutel nõuandva hääleõigusega.

(3) Revisjoni tehakse Liidus mitte harvemini kui 1 kord aastas.

§ 9 Liidu lõpetamine, ühinemine ja jagunemine

(1) Liit on asutatud määramata tähtajaks.

(2) Liit lõpetatakse:

1) üldkoosoleku otsuse alusel;

2) kohtuotsusega;

3) kui Liitu on jäänud vähem kui 3 liiget;

4) muudel seadusega sätestatud alustel.

(3) Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist käsutatakse allesjäänud vara hambaravi eriala edendamiseks Eesti Vabariigis või antakse Liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks avalikes huvides üle teiselemittetulundusühingule.

(4) Liidu ühinemine või jagunemine toimub seaduses ettenähtudkorras.

 

Käesolev MTÜ Eesti Hambaarstide Liidu põhikirja redaktsioon on kinnitatud 26.08.2022 toimunud Liidu üldkoosoleku otsusega nr 5.

Laadi alla