Pädevuse taotlemise kord

Tervishoiuameti hambaarstide registris on ära märgitud pädevussertifikaati omavad hambaarstid. Vajutades hambaarsti koodile tuleb nähtavale kuupäev, millal tema pädevus on kinnitatud.

Pädevuse sertifikaate väljastavad erialaseltsid. Viimane saadab andmed Terviseametile ja nemad kannavad andmed registrisse.

Hambaarstide pädevuse sertifikaate väljastab Eesti Hambaarstide Liit.
NB! Alates 2019. aastast arvestab EHL erialaste pädevuspunktide hindamisel Eestis toimunud koolituste puhul ainult EHL-i ja TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse poolt väljastatud tunnistusi.
EHL-i tunnistused jõuavad automaatselt liikmeprofiili, ülejäänud tunnistused peab liige ise oma profiili üles laadima.

Ortodontide ning näo- ja lõualuukirurgide pädevuse sertifikaate väljastavad vastavad erialaseltsid.
Hambaarstide dokumente ootame kaks korda aastas, 1. apriliks ja 1. oktoobriks.
Pädevuse kinnitamise otsuse tegemine võtab komisjonil aega dokumentide esitamise tähtajast arvestatuna kuni 6 nädalat.

EHL liikme pädevuse taotlemine
1. Logi sisse oma profiilile. “Minu profiil” alt leiad “Minu pädevuspunktid”. Vali pädevuse periood ja sisesta koolituse andmed ning lisa skaneeritud manusena või näiteks telefoniga ülesvõetud pildifail väljastatud tunnistusest.
2. Täienduskursuste tunnistustel/sertifikaatidel peab olema kokku vähemalt 150 tundi, neist minimaalselt 100 erialast, mis on kogutud viimase 5 aasta jooksul. Arvesse lähevad sertifikaadid, kus on märgitud kuupäev ja tundide arv. Kui sertifikaadil/tunnistusel on kuupäev, kuid tundide arvu märgitud ei ole, siis arvestatakse 6 koolitustundi päevas. Kui taotlete pädevust aprillis, siis sisestage tunnistused alates aprillist viis aastat tagasi ja kui oktoobris, siis oktoobrist viis aastat tagasi.
3. Kui tunnistused on sisestatud, esita pädevuse taotlemise avaldus ja Sind suunatakse taotluse eest tasumisele: 20€ EHL-i liikmetele.
Veebilehel võib pädevustaotlusi esitada aastaringselt, kuid pädevuskomisjon koguneb tavamentluseks 2 korda aastas, kevadel ja sügisel, ülalnimetatud tähtaegadel.

EHL mitteliikme pädevuse taotlemine

  1. Täida avadus (avalduse vorm)
  2. Kogu kokku täiendkursuste tunnistuste koopiad.
  3. Maksa pädevuse taotlemise tasu avalduses näidatud korras ja lisa maksekorraldus avaldusele (tasu mitteliikmele 200€)
  4. Saada kõik dokumendid skanneeritult tallinn@ehl.ee.
    Digitaalse edastamise võimaluse puudumisel palume saata dokumendid posti teel: Narva mnt. 5-76, Tallinn 10117.

Pädevuse taotlemise kiirmenetluse korral on tasu 200€ EHL liikmele ja 400€ mitteliikmele.
Kiirmenetluse otsuse tähtaeg on maksimaalselt 10 tööpäeva.
Kiirmenetluse korral võib dokumente saata küll igal ajal, kuid ikkagi kehtib viimase 5 aasta jooksul kogutud 150 täienduspunkti reegel.

Tähelepanu lapsehoolduspuhkusel olevad hambaarstid!
Uudisena on võimalik oma pädevuse kehtivusperioodi 1,5 aasta võrra pikendada, kui on viibitud lapsehoolduspuhkusel.
Selleks tuleb pädevusperioodi lõppemise eel kirjutada vabas vormis avaldus, saata see aadressile tallinn@ehl.ee ja kindlasti lisada ka koopia lapse sünnitunnistusest.
Kui lapsehoolduspuhkus on olnud pikem, sest sündinud on mitu last järjest, siis pädevust on siiski võimalik pikendada ainult üks kord ja 1,5 aasta võrra.

Suukool kutsub hambaarste üles viima läbi suutervise loenguid lasteaedades ja koolis. Tänuks saab hambaarst iga suutervise loengu eest 15 täienduspunkti.
Pane tähele, et 150-st pädevuse taotlemiskes vajaminevast täienduspunktist on võimalik lastele loenguid andes koguda 50 punkti.
Täpsem info Suukooli kodulehel https://www.suukool.ee/et/suutervise-spetsialistile.


ÜLDINE INFORMATSIOON

Hambaarstide pädevuse hindamise süsteem tugineb Sotsiaalministri määrusele nr.128 15.12.2004, mille kohaselt tervishoiutöötaja pädevust hindavad erialaühenduste moodustatud pädevuskmisjonid. Sama määruse kohaselt peab tervishoiuteenuse osutaja võimaldama tervishoiutöötajale erialase koolituse vähemalt 60 tunni ulatuses iga kalendriaasta kohta.
Hambaarstid võivad raviteenuseid osutada kui tervishoiuamet on neile väljastanud kvalifikatsiooni tõendava registreerimistõendi. Seaduse kohaselt toimub registreerimine ühekordselt, perioodilist kohustuslikku registreerimist seadus ei sätesta.
Eriarstide pädevuse hindamist korraldavad erialaseltsid. Pädevuse hindamise periood on viis aastat ning pädevuse hindamisel hinnatakse – läbitud täiendkoolitust (soovitav maht 150 täiendustundi 5 aasta jooksul) ja praktilist töökogemust ja töö tulemuslikkust.

Hambaarstide pädevuse hindamise kriteeriumid (soovituslikud):

Pädevuse hindamise periood

5 aastat

Pädevuse hindamise kriteerium

Soovitatav standard

Pädevuse säilimiseks vajalik minimaalne praktilise töö kogemus: töökoormus või töötundide arv 5 aasta jooksul *

Erialaspetsiifiline: vähemalt 440 tundi aastas

Maksimaalne mittepraktiseerimise (või muul erialal töötamise) aeg, mille jooksul arst ei kaota oma erialast pädevust **

5 aastat

Pädevuse säilitamiseks vajalik minimaalne täienduspunktide arv pädevuse hindamise perioodi (5 aasta) jooksul

150

Täienduspunktide kogumise võimalused I

Täienduspunktide arvestamine

• Täienduskursus (seminarid, praktilised õppused) – üks akadeemiline tund (45 min) = 1 täienduspunkt

1,0

40-tunnine (1-nädalane) täienduskursus

40 täiendustundi

• Osalemine koolitusel lektorina
1 akadeemiline loengutund täienduskursusel =

30 täienduspunkti

• Stažeerimine töökohal
40 tundi ehk 1 nädal stažeerimist =

20 täienduspunkti

Täienduspunktide kogumise võimalused II

Tegevusele vastav täienduspunktide arv

• Suuline ettekanne konverentsil

30

• Stendiettekanne konverentsil

20

• Teaduslik artikkel Eesti erialaajakirjas
• Teaduslik artikkel rahvusvahelises eelretsenseeritavas ajakirjas

60

60

• Monograafia

300

• Doktoriväitekiri

300

• Elanikkonnale suunatud haigusi ennetav või muul teemal peetud loeng või artikkel ajakirjanduses

15

• Osalemine standardeid/ tegevusjuhiseid/ õigusakte välja töötavates töögruppides

60

• Residentide, üliõpilaste praktika juhendamine 1 nädal

3

• Osalemine teadusprojektid (kinnitab allkirjaga projektijuht)

20

Märkused:

* Iga eriala peaks ise otsustama, kas ja kuidas on võimalik mõõta ja hinnata praktilise töö kogemust. Selleks võiks olla näiteks operatsioonitoas viibitud tundide arv, teostatud protseduuride või ravitud haigete arv jne. Standard peaks olema vastuvõetav vähemalt 95% arstidest, kes antud erialal töötavad.
** Siin on silmas peetud aega, kui kaua võib arst olla oma põhitööst eemal, ilma et tema pädevus antud erialal töötamiseks kaoks – näiteks töötamine haiglajuhina, õppimine doktorantuuris, töötamine Riigikogus jne.

Arsti pädevuse hindamisel on võrdse tähtsusega nii praktilise töö kogemus ja töö tulemuslikkus kui ka erialane enesetäiendus ning ühte tegevust ei saa teisele vastandada. Seega tuleb pädevuse hindamisel kasutada mõlemat kriteeriumit ning kui pädevuse hindamist taotlev arst ei vasta esitatud standarditele, ei saa pädevuskomisjon ka vastavat otsust teha.

Erialaseltsil jääb õigus muuta pädevuse hindamise kriteeriumeid rangemaks, kui selleks on põhjendatud vajadus (arst ei ole pikka aega praktiseerinud, arsti professionaalses tegevuses on ilmnenud eksimusi jne.).

Komisjonil on õigus kutsuda välja, nõuda lisadokumente tema pädevuse hindamiseks või suunata erialaeksamile ja arvata liige rühmakindlustusest välja. Korduvate arstlike vigade ilmsiks tulemise korral esitatakse taotlus Terviseametile tegevusloa peatamiseks.

Eesti Hambaarstide Liidu juures on loodud pädevuse sertifitseerimiskomisjon koosseisus:
esimees – Rita Nõmmela
liikmed –Mare Saag, Ülo Pintson, Taavo Seedre, Kattri Arge, Regina Kuningas-Ott, Toomas Männaste