Kasulikud viited

  1. Abiks patsiendile http://www.terviseamet.ee/tervishoid/abiks-patsiendile.html
  2. Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon https://www.riigiteataja.ee/akt/13252872?leiaKehtiv