Pädevus

Hambaarstide pädevuse hindamise süsteem tugineb Sotsiaalministri 15.12.2004 määrusele nr. 128 “Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded”, mille kohaselt tervishoiutöötaja pädevust hindavad erialaühenduste moodustatud pädevuskmisjonid. Sama määruse § 8 lg 2 kohaselt peab tervishoiuteenuse osutaja tagama igale tervishoiutöötajale erialase koolituse vähemalt 60 tunni ulatuses kalendriaastas.

Eriarstide pädevuse hindamist korraldavad erialaseltsid. Pädevuse hindamise periood on viis aastat ning pädevuse hindamisel hinnatakse läbitud täiendkoolitust (soovitav minimaalne maht 150 täiendustundi 5 aasta jooksul), praktilist töökogemust ja töö tulemuslikkust.

Hambaarstide pädevussertifikaate väljastab Eesti Hambaarstide Liit hambaarsti avalduse alusel. Pädevuse kinnitus on võimalik saada kõikidel hambaarstidel, kes eelneva viie aasta jooksul on osalenud minimaalselt 150 tunni ulatuses täiendkoolitustel ja/või -kursustel. Auditoorsele õppele lisaks eeldatakse 150 tunni ulatuses ka individuaalset õpet (ajakirjad, õpikud, internetipõhised koolitused, webinar’id jmt).

Taotleja esitab talle väljastatud tunnistused, sertifikaadid ja muud asjakohased dokumendid EHLi ning kaks korda aastas kogunev komisjon väljastab pädevussertifikaadi. Terviseamet lisab selle registrisse ning selle olemasolu on kõigile nähtav.

Täpsem info ja pädevuse taotlemise kord on siin.