Kodukord

MTÜ EESTI HAMBAARSTIDE LIIT

 

1.Üldsätted

1.1. Käesolev MTÜ Eesti Hambaarstide Liit (edaspidi Liit või EHL) kodukord (edaspidi EHL kodukord) reguleerib täpsemalt Liidu põhikirjaga määratlemata valdkondi ja küsimusi.

1.2. EHL kodukord on täitmiseks ja juhindumiseks kõigile Liidu liikmetele, Liidu juhatusele ja Liidu volinike koosolekule, revisjonikomisjonile, Aukohtule ja teistele Liiduga seotud isikutele.

 

2. Liikmeks vastuvõtmine, liikmelisuse peatamine ja väljaarvamine 

2.1. Liidu liikmeks soovija esitab Liidu veebilehel sellekohase elektroonilise või kirjaliku avalduse ja vastava ankeedi. Liidul on õigus avaldusega seoses küsida Liidu liikmeks taotlejalt täpsustavat infot.

2.2. Avalduses ja ankeedis esitatud andmeid kontrollib EHL sekretär, kes aktiveerib liikmestaatuse 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast sisseastumis- ja liikmemaksu tasumist. Juhul, kui esineb alus liikmestaatuse mitte andmiseks, teeb Juhatus vastava otsuse hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul avalduse laekumisest. Juhatuse sellekohane otsus edastatakse avalduse esitajale kas e-posti teel või kirjalikult.

2.3. Vastuvõetud Liidu liikmetele (edaspidi ka liige või liikmed) võimaldatakse ligipääs Liidu sisesesse veebikeskkonda. Liikme identifitseerimine toimub ID-kaardi, Mobiil-ID või liikme personaalse kasutajatunnuse ja parooli kaudu.

2.4. Liidu liikmeks vastuvõtmisest  keelduva Juhatuse  otsusega mittenõustumise korral võib avalduse esitanud isik 1 (ühe) kuu jooksul pärast keelduva otsuse kättesaamisest pöörduda kirjaliku kaebusega Liidu volinike koosoleku (edaspidi ka Volikogu) poole. Volikogu vaatab avalduse esitaja kirjaliku kaebuse Juhatuse otsuse kohta läbi lähimal korralisel  Volikogu koosolekul.

2.5. Liidu liikmel on õigus igal ajal Liidust välja astuda. Väljaastumiseks esitab  liige Juhatusele digiallkirjastatud elektroonilise või kirjaliku avalduse.  Juhatus teeb liikme väljaarvamise kohta protokollise  otsuse hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul avalduse laekumisest Juhatusele. Juhatuse sellekohane otsus edastatakse väljaastunud liikmele, kas e-posti teel või kirjalikult.

2.6. Liidust väljaastumise Juhatuse otsustega mittenõustumise korral võib Liidu liige 1 (ühe) kuu jooksul pärast sellekohase otsuse kättesaamisest pöörduda e-posti teel või kirjaliku kaebusega Volikogu poole, mida Volikogu menetleb lähimal korralisel koosolekul.

2.7. Juhatusel või  Volikogul on õigus vastavalt Liidu põhikirjale arvata Liidust välja liige, kes ei järgi Liidu põhikirja, Juhatuse või Volikogu otsuseid. Lähtudes Liidu põhikirjast teeb Juhatus või Volikogu liikme väljaarvamise kohta motiveeritud otsuse, mis  edastatakse Liidust väljaavatud liikmele viivitamatult e-posti teel või kirjalikult.

 

3. Liikmete arvestus ja liikmetasude maksmise põhimõtted

3.1. Liidu liikmete arvestust peab Liidu põhikirjas toodud korras Juhatus. Liikmete registri pidajaks on Juhatuse poolt määratud isik, kes hoiab korras liikmete registri.

3.2. Liidu sisseastumise ja iga-aastase liikmemaksu suurus määratakse Volikogu otsusega. Liikmemaks sisaldab liikmete hambaarsti erialase tegevuse vastutuskindlustuskaitset, mida korraldab Liit.

3.3. Lapsehoolduspuhkuse perioodil kohustub liige tasuma liikmemaksu üldises korras.

3.4. Liidust väljaastumisel või väljaarvamisel ei tagastata liikmele sisseastumis- ega liikmemaksu (sh ka mitte jooksva aasta eest).

3.5. Liidu Volikogu otsustega võib kehtestada liikmetele sihtotstarbelisi makse. Sihtotstarbelise maksu eesmärk, määr, tasumise ja kasutamise kord määratakse Volikogu poolt igal konkreetsel juhul eraldi.

3.6. Liidu sisseastumis-, liikme- ja sihtotstarbeliste maksude kogumise ja arvestusega tegelevad Juhatuse poolt määratud ning Liidu raamatupidamist korraldavad isikud.

 

4. Hääletamise põhimõtted, Volikogu ja Juhatuse valimised

4.1. Liidu üldkoosolekul võib Liidu liiget esindada teine Liidu liige volituse alusel ja liige võib kokku esindada Liidu üldkoosolekul kuni 5 (viit) liiget.

4.2. Juhatus kuulutab Liidu liikmetele Volikogusse kandideerimise  ajavahemiku välja liikmete üldise e-listi kaudu, teatades sellest ette vähemalt 2 (kaks) kuud ja märkides ära kandideerimisavalduste esitamise lõpptähtaja. Tähtaja saabumisele järgneval päeval Volikogu liikme kandidaatide nimekiri suletakse. Laekunud Volikogu liikmete kõiki kandidaate tutvustatakse  EHL veebikeskkonnas ja Liidu liikmed saavad veebikeskkonda sisse logimise järel anda oma personaalse hääle iga tema poolt heakskiidetud Volikogu liikme kandidaadile või kõigile kandidaatidele (edaspidi Volikogu eelhääletus). Volikogu eelhääletus lõpeb hiljemalt 1 tööpäev enne Liidu üldkoosolekut, mille päevakorras on Volikogu liikmete määramine ja tagasikutsumine. Juhatus esitab Liidu üldkoosolekule Volikogu eelhääletamisel kuni 50 (viiskümmend) enim hääli saanud Volikogu liikme kandidaati lõplikuks kinnitamiseks, kellest Liidu üldkoosoleku otsusel määratakse kuni 45 (nelikümmend viis) Volikogu liiget ja kuni 5 (viis)  Volikogu asendusliiget.

4.3. Volinike koosoleku liikmed (edaspidi Volikogu liikmed) valitakse Liidu üldkoosolekul hääletamisel 3 (kolmeks) aastaks selleks Juhatusele e-posti teel või kirjaliku avalduse esitanud Liidu liikmete hulgast.

4.4. Igal Volikogu liikmel on Volikogu koosolekutel hääletamisel 1 (üks) hääl ja Volikogu liiget võib esindada Volikogus üksnes teine Volikogu liige.

4.5. Juhatuse liikmed valitakse sellekohase sooviavalduse ja motivatsioonikirja esitanud Volikogu liikmete hulgast Volikogu otsusel 3 (kolmeks) aastaks. Juhatuse liikmete valimine Volikogusse toimub salajasel hääletamisel.

4.6. Juhatuse koosolekud toimuvad regulaarselt, vähemalt üks kord kuus, vajadusel tihemini. Juhatuse koosolekute toimumisajad lepitakse kokku poolaastaks. Kui koosoleku kuupäeva on vaja muuta, lepitakse selles kokku eraldi. Vähemalt üks nädal enne Juhatuse koosoleku toimumist, saadetakse Juhatuse liikmetele planeeritud ajakava, koosoleku päevakord ning vajadusel muud asjakohased materjalid. Juhatuse liige kinnitab oma osalemise või mitte osalemise koosoleku kutses sätestatud tähtajaks. Koosolekul mitte osalemist tuleb põhjendada Liidu presidendile. Kui Juhatuse liige puudub põhjendusi esitamata vähemalt kahelt järjestikuselt Juhatuse koosolekult, on presidendil õigus teha Volikogule ettepanek Juhatuse liikme Juhatusest välja arvamiseks. Uueks Juhatuse liikmeks saab isik, kes sai viimasel Juhatuse liikmete valimisel enim hääli, kuid ei osutunud Juhatusse valituks.

 

5. Töörühmad, toimkonnad ja komisjonid 

5.1. Juhatus ja Volikogu võivad moodustada Liidu põhikirjalise tegevusega seonduvate seminaride, konverentside, näituste, Eesti Hambaarstide Päevade ja muude mahukamate või tähtsamate Liidu ülesannete lahendamiseks ja ettevõtmiste korraldamiseks  alalisi või ajutisi töörühmi, toimkondi ja/või  komisjone (edaspidi ühiselt nimetatud töörühm). Töörühmad ise ei otsusta Liidu seisukohalt olulisi küsimusi, vaid valmistavad need ette otsustamiseks vastavalt, kas Juhatusele või Volikogule.

5.2. Töörühma tööd korraldab juhataja, kes määratakse, kas Juhatuse või  Volikogu otsusega või valitakse moodustatud töörühma liikmete endi hulgast.

5.3. Töörühma täpsemad tegevuspõhimõtted määratleb töörühma juhataja. Juhatuse liikmetel on õigus  sellekohase soovi korral osaleda töörühma töös. Töörühma juhataja ettepanekul võivad töörühma koosseisu kuuluda kolmandad isikud, kes ei ole Liidu liikmed.

 

6. Kiireloomuliste küsimuste otsustamine Volikogus

6.1. Volikogu võib vastu võtta kiireloomulisi otsuseid, millega ei ole võimalik viivitada järgmise Volikogu koosolekuni, koosolekut kokku kutsumata, kas e-posti teel või kirjalikult hääletades.

6.2. Juhatusel on õigus edastada Volikogule küsimusi või teemasid otsuste vastuvõtmiseks.

6.3. Juhatus edastab Volikogu liikmetele konkreetse otsuse eelnõu, kas e-posti teel või kirjalikult määrates üheselt hääletamiseks tähtaja. Hääletamine e-posti kaudu ei tohi kesta vähem kui 3 (kolm)  tööpäeva ja kirjalikult hääletamise korral mitte vähem kui 10 (kümme) tööpäeva.

6.4. Juhatus teeb Volikogu liikmetele hääletamistulemused teatavaks e-posti teel. Koosolekut kokku kutsumata elektroonselt või  kirjalikult tehtav Volikogu otsus loetakse vastuvõetuks, kui ettenähtud tähtaja jooksul osalesid hääletamisel kõik Volikogu liikmed ja nendest 2/3 on hääletanud otsuse poolt.

 

7. Protokollimise reeglid 

7.1.  Juhatuse tähtsamad otsused protokollitakse. Juhatuse sellistest otsustest teavitatakse Volikogu liikmeid ja need avaldatakse Volikogu liikmetele loodud EHL veebikeskkonnas.

7.2. Volikogu otsused protokollitakse ja need on kättesaadavad kõigile liikmetele Liidu sisesel veebilehel.

 

8. Palgalised ja lepingulised töötajad 

8.1. Liidu palgaliste ja lepinguliste töötajate ametijuhendid ja/või tööülesanded kehtestab Juhatus.

8.2. Liidu palgalised ja lepingulised töötajad alluvad otseselt Juhatusele, kuid nende teenuseid (infovahetus, dokumentide vormistamine jms) võivad Juhatuse nõusolekul kasutada Liiduga seotud ülesannete täitmiseks ka Volikogu, revisjonikomisjoni ning Liidu töörühmade ja komisjonide liikmed.

 

9. Liidu eelarve ja rahaliste vahendite kasutamise kord

9.1. Juhatus koostab ja tutvustab Liidu järgmise aasta eelarveprojekti Volikogule enne jooksva aasta viimast Volikogu koosolekut.

9.2. Volikogu kinnitab Liidu eelarve hiljemalt eelarveaasta esimese kvartali Volikogu koosolekul. Kui Volikogu mainitud tähtajaks eelarvega seotud otsust vastu ei võta, siis lähtutakse Juhatuse poolt koostatud eelarvest.

9.3. Liidu erakorraliste kulutuste katmiseks rahaliste vahendite kasutamine kooskõlastatakse Juhatusega. Ülesannete  täitmise kohta esitatakse konkreetse ülesande täitja poolt Juhatusele kirjalik aruanne.

9.4. Esindus- ja sõidukulude kulude katmise kooskõlastab Juhatus. Organisatsiooni esindav isik on kohustatud andma tagasisidet toimunu kohta ja vormistama Juhatusele vastava aruande koos kõigi aruandes toodud kuludokumentidega.

9.5. Kõigi Liidu põhivahendite ostu otsused langetab Juhatus.

 

10. EHL kodukorra muutmise algatamine 

10.1. Volikogu liikmel, Juhatuse liikmel, revisjonikomisjoni või töörühma juhatajal on õigus algatada EHL kodukorra muutmine esitades Volikogule sellekohase ettepaneku.

10.2. EHL kodukorra muutmine kuulub Volikogu otsustuspädevusse.

 

11. Eetikakoodeks ja Liidu aukohus 

11.1.  Kõik Liidu liikmed kohustuvad järgima Eesti Hambaarstide Eetikakoodeksit (edaspidi Eetikakoodeks).

11.2. Liidu aukohtu (edaspidi Aukohus) ülesandeks on arstieetika reeglite rikkumiste lahendamine. Aukohus lähtub oma tegevuses ja otsustamisel EHL kodukorras ja Eetikakoodeksis toodust.

11.3. Aukohus koosneb 3 (kolmest) liikmest, kes valitakse Liidu üldkoosoleku poolt 3 (kolmeks) aastaks. Aukohus valib oma liikmete hulgast Aukohtu esimehe.

11.4. Aukohus võtab reeglite rikkumise arutusele Juhatuse, Volikogu, Liidu liikme kirjaliku avalduse või kaebuse alusel või Sotsiaalministeeriumi  ravikvaliteedi ekspertkomisjoni ettepanekul.

11.5. Aukohtu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on kõik Aukohtu liikmed.

11.6. Aukohtu otsus võetakse vastu, kui kõik Aukohtu liikmed on otsuse poolt.

11.7. Aukohtu liikmetel, avalduse esitajal ja kaebusega seotud isikul on õigus taotleda Aukohtult kaebusega seotud asjaoludes tunnistajate kutsumist Aukohtu koosolekule.

11.8. Aukohtu koosolekust tuleb tähitud kirjaga teatada kaebusega seotud isikule vähemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva enne koosolekut. Juhul, kui kaebusega seotud isik ei ilmu Aukohtu koosolekule ega teata kirjalikult puudumise põhjusest, otsustatakse küsimus ilma tema osavõtuta. Kui kaebusega seotud isik teatab kirjalikult oma puudumise põhjuse, kutsutakse Aukohtu koosolek kokku teistkordselt. Kui ka siis kaebusega seotud isik ei ilmu Aukohtu koosolekule, otsustatakse küsimus ilma kaebusega seotud isiku osavõtuta.

11.9. Aukohus võib:

a) avalduse või kaebuse tagasi lükata selle ebaõigsuse või põhjendamatuse tõttu;
b) karistada Liidu liiget.

11.10. Aukohtu poolt määratavad karistused on:

a) hoiatus;
b) ettepanek Liidu juhtorganitest tagasikutsumiseks;
c) Liidust väljaheitmine.

11.11. Aukohus saadab motiveeritud  kirjaliku otsuse kaebusega seotud isikutele ja Juhatusele.

11.12. Aukohtu otsuse kohta võib esitada Liidu üldkoosolekule apellatsiooni avalduse esitaja, kaebusega seotud isik, Juhatus või Volikogu. Liidu üldkoosoleku poolt vastuvõetud otsus on lõplik.

11.13. Aukohus peab säilitama koosolekute protokollid ja sissetulnud ning väljaläinud kirjad. Aukohus esitab oma tööaruande Liidu üldkoosolekule.

 

12. Kaebuste lahendamine 

12.1. Liit ei lahenda hambaravi teenuste kvaliteediga seotud kaebusi. Selliste kaebuste lahendamine toimub Sotsiaalministeeriumi  ravikvaliteedi ekspertkomisjonis.  Juhul, kui on ebaselge, kas kaebus kuulub Liidu pädevusse või mitte, siis otsustab kaebuse menetlusse võtmise vastavalt asjaoludele Juhatus.

12.2. Liit ei tegele Liidu liikmete ettevõtlusega seotud äriliste ja isiklike probleemide lahendamisega.

Käesolev EHL kodukord on kinnitatud Liidu volinike 28.05.2021 koosoleku otsusega

Laadi alla