EHL seisukoht haigekassa piirhindadest

EHL on formaalselt haigekassa koostööpartner hambaraviteenuste hinnakirja ajakohastamisel, kuid vaatamata juba alates 2014. aastast selles protsessis osalemisele, pole liit tegelikkuses suutnud hambaraviteenuse piirhinda reaalset kulu katvaks kujundada.

Lihtsustatult koosneb hinnakirja uuendamise protsess erialaseltsi esindajate poolt teenuse kirjeldamisest ja haigekassa poolt valitud referentsasutuste (antud juhul Lääne-Tallinna Keskhaigla hambaravikliinik, Kaarli hambapolikliinik, ODE hambakliinik) raamatupidamiselt kogutud sisenditest ja nende haigekassa arvete alusel tuletatud teenuse osutamise statistikast, mida hõiveanalüüsiks nimetatakse. Seejärel “pöörab” haigekassa kogutud andmeid erinevates arvutustabelites kuni eelarve raamidesse mahtuva tulemuse saamiseni. Arvutatud numbrilist väärtust nimetab haigekassa optimaalsetele tegevuskuludele vastavaks piirhinnaks.

Hambaarstide liidu töörühma kirjeldatud reaalsetele kuludele vastavat hinda nimetatab haigekassa standardhinnaks, kuid kahjuks pole seda arvutustabelit liidu töögrupile tutvustatud, kuigi mainiti, et eesmärk olevat võimalust mööda aastate jooksul piirhinnaga standardhinnale lähemale liikuda.

Hilissügisel meile tutvustatud ja 1. jaanuarist kehtima hakanud hinnakiri kohati kuni kaks korda vähenenud teenuste hindadega tuli hambaarstidele ebameeldiva üllatusena. Eraldi rõhutamist vajab, et haigekassa meile enne piirhindade ja rakendussätete väljakuulutamist argumenteeritud protesteerimiseks aega ei jätnud.

Nüüd, kui oleme mõne kuu jooksul saanud võimaluse haigekassa piirhindade kujundamise arvutuskäike analüüsida, saame leitud fakte ka liikmetele tutvustada.

Tõenäoliselt selleks, et haigekassa ettenähtud eelarve raamidesse mahtuda, jagati täidise valmistamise materjali kulu patsiendi kohta kolm korda väiksemaks. Nii näiteks peaks haigekassa arvutusmetoodika järgi ühest tuimastuslahuse ampullist jätkuma kolmele patsiendile! Sama loogika järgi arvestatakse ka muude patsiendipuhuste vahendite (näiteks: kindad, kattepõlled, matriitsid) mitmekordse kasutamisega. Lisaks materjalikulu alahindamisele, pole üldse arvestatud instrumentide ja tarvikutega, mis on vajalikud täidise sidustamiseks ja viimistlemiseks. Vaatamata kehtestatud ülimadalale täidise piirhinnale eeldab haigekassa ravi rahastamise lepingus irooniana kvaliteetse raviteenuse osutamist.

Kurvaks näiteks on ka juureravi Ni-Ti instrumentide komplekt, mida peaksime kasutama lausa kolmkümmend korda. Ka eeldab haigekassa arvutustabel kofferdami korduvalt kasutamist. Röntgenülesvõtete madal piirhind tuleneb haigekassa eeldusest, et meie aparatuur töötab remondi ja hoolduseta kümne aasta jooksul kaheksa tundi päevas. Ka teistele seadmetele on haigekassa määranud ebanormaalselt pikad amortisatsiooni ja kasutusajad, mis kokkuvõttes on viinud väga kalli soetusmaksumusega seadmete kasutamise kulu ebamõistlikult odavaks.

Anomaalseks sisendiks hambaraviteenuse hinna kalkuleerimisel on ka tervishoiutöötajate madalad töötasud. Näiteks on hambaarstiassistendi tunnitasuks arvestatud hooldustöötaja töötasu määr, mis alates 1.aprillist on 3,7 eurot tunnis ja arstil 10,53 eurot tunnis. Tervishoiutöötaja koolituskuludeks on ette nähtud õnnetud 400 eurot aastas teades, et seadus nõuab täiendkoolitust 60 tunni ulatuses aastas.

Peale põhjalikku analüüsi on EHL veendunud, et haigekassa kasutatav teenuste maksumuse arvutusmetoodika ei sobi hambaraviteenust osutavatele väikeettevõtetele. Seda kinnitab ka liidu poolt haigekassaga kestvasse vaidlusse kaasatud vandeadvokaat Martin Kruus. Et reaalsetele kuludele vastava hinnakirja arvutuskäik kindlasti pädev oleks, on meil plaanis tervishoiuteenuste loeteleu ajakohastamise töörühma kaasata ka finantsanalüütik.

EHL on valmis haigekassale kasvõi kohtuvaidluste abil tõestama, et nende arvutatud hambaravi piirhinnad ja selle arvutamise metoodika on hambaarstidele sobimatud. EHL kaugem eesmärk on taastada hambaravihüvitis rahalisena, mis annaks igale patsiendile vabaduse kulutada oma hambaravihüvitis talle meelepärase arsti juures.

Loomulikult on igal ettevõtjast hambaarstil vabadus haigekassaga täiskasvanute hambaravi rahastamise leping sõlmida. Kuid olukorras, kus EHL on tõestanud, et haigekassal pole isegi plaanis teenuse osutajale reaalsetele kuludele vastavat hinda maksta, tuleb esitada küsimus, miks just hambaarstid peavad kinni maksma roosapoliitikute katteta lubadusi. Lepingu sõlmivad hambaarstid astuvad esimese sammu sellel teel, kus nende praegune kulupõhine hinnakiri asendub aastate jooksul täielikult haigekassa teenuste loetelu piirhindadega.

***

Neil hambaarstidel, kes haigekassaga täiskasvanute hambaravi rahastamise lepingut sõlmida ei plaani, soovitame oma kliiniku ooteruumi ja veebilehele nähtavale panna järgneva teksti:

TEAVITUS TÄISKASVANUTE HAMBARAVI HÜVITISE KOHTA

Palume vabandust ja mõistvat suhtumist, et hambaarst/-kliinik ……………… ei saa sõlmida Eesti Haigekassaga alates 1. juulist 2017 kehtima hakkavat täiskasvanutele hambaravi osutamise lepingut, sest haigekassa poolt jõuga peale surutavate piirhindadega ei ole kvaliteetset hambaraviteenust võimalik osutada. Toetume siinkohal ka Eesti Hambaarstide Liidu seisukohale, et haigekassa kehtestatud piirhinnad ei kata hambaraviga seotud reaalseid kulusid.

Samas kinnitame, et kuni 19-aastaste laste hambaravi jätkub haigekassa lepingupartnerite juures esialgu muudatusteta. Ka pensionäride proteesihüvitise kasutamise kord jääb kuni 31. detsembrini 2017 endiseks, kuid 1. jaanuarist 2018 kehtestatavad haigekassa proteesiteenuste piirhinnad lõpetavad senini hästi toiminud rahalise proteesihüvitise.

Patsient, kes soovib teavet haigekassa täiskasvanute hambaravi lepingupartnerite kohta, saab pöörduda Haigekassasse klienditelefonil 669 6630 või infotelefonil 16363; e-posti aadressil info@haigekassa.ee; posti teel: Lastekodu 48, Tallinn, 10144 või külastades Eesti Haigekassa klienditeenindust.