EHL mõttetalgud 28. augustil

Augustikuu viimasel reedel leidis aset EHL mõttetalgud kaunis Pirgu mõisa pargis. Mõtteid vahetasid viiruse teemal  Maris Jesse Sotsiaalministeeriumist, Maivi Parv  Haigekassast ja Mari-Anne Härma Terviseametist. Oldi ühisel meelel, et tulemuslikuks koostööks on vaja selgeid juhiseid ja kiiret kohanemist.

Mari-Anne Härma rääkis COVID-19 viiruse leviku algusest ja Terviseameti tegevustest alates jaanuarist kuni tänaseni, info liikumisest, haiguskollete tuvastamisest ning nende seirest.

Toodi esile, et EHL ja hambaarstid reageerisid kiiresti ja otsustavalt, valmisid kriisis tegutsemiseks vajalikud juhendid, mida järgiti ning osaliselt järgitakse tänaseni.

Maivi Parv tegi ülevaate Haigekassa kriisiaegsest töökorraldusest ning meetmetest, millega Haigekassa täiendavalt lepingupartneritest hambaarste, aga ka meditsiinivaldkonda üldisemalt, sel perioodil toetas.

Haigekassa alustab põhjalikumat järelevalvet lisaraha kasutamise üle. Esmalt kaugvastuvõttude dokumenteerimise ja osutamise põhjendatuse hindamist. Esmasel uurimisel (valimis oli viis teenusepakkujat 219st) selgus, et 40% vastuvõttudest oli põhjendatud ning ülejäänud olid pigem administratiivsed tegevused.

Teiseks hüvitatud täiendavate IKV-de soetamiseks kulunud maksearvete vastavuse kontrollimist.

IKV soetamine hüvitatakse kuludokumentide alusel, süsteem muutub paindlikumaks.

Terviseamet koostöös ministeeriumi ja Haigekassaga korraldab suurhanke, et tagada vajalike isikukaitsevahendite (IKV) varu olemasolu juhuks, kui peaks tulema viiruse teine laine.

Järgnenud arutelul Maris Jesse, Maivi Parv, Mari-Anne Härma tõdeti:

Kõigil meditsiinivaldkonnas tegutsejatel on edaspidi kohustus tagada vähemalt ühe kuu IKV varud. Kehtib 1+1 printsiip (ühe kuu varud teenuse osutajal + ühe kuu varud riigil). Sotsiaalministeerium, Haigekassa kui ka Terviseamet teavitavad edaspidi esimesel võimalusel, kui peaks ilmnema probleeme IKV tarnetega ja/või varudega.

IKV tsentraalhankesse on sisse arvestatud Haigekassa lepingupartneritest hambaarstide osa, vajadus on kalkuleeritud hambaravijuhtumite alusel. Sotsiaalministeerium täpsustab 36. nädalal, et kuidas saaks aidata mittepartneritest hambaraviteenuse pakkujaid IKV hankimisel.

Vastuseseks küsimusi tekitanud WHO värske seisukoha kohta selgitas M. Jesse, et WHO ei soovita mitte lõpetada kogu hambaravi, vaid soovitab kaaluda esteetilise ja mitte-vältimatu hambaravi katkestamist viiruse ulatusliku riigisisese leviku korral. Ulatuslikuks levikuks loetakse 25 või rohkem haigusjuhtu 100 000 inimese kohta (üleriigiliselt) ning kui 2/3 nakatunute nakkusallikas on teadmata. Valeinfo levimise vältimiseks soovitab Sotsiaalministeerium lugeda vastavat dokumenti (https://www.who.int/publications/i/item/who-2019-nCoV-oral-health-2020.1) ning seejärel koostöös Terviseameti ja EHL-ga kujundada ühtne sõnum Eesti inimestele.

Ida-Virumaa nakkuskolde seireks on loodud kohalik meeskond, kuhu kuuluvad Terviseameti, politsei, päästeameti ja haigla esindajad, kelle ülesandeks on muu hulgas ka regiooni informeerimine. Kui hambaarstid soovivad oma esindatust mõnes hetkel toimivas või tulevikus loodavas kriisistaabis, siis tuleks sellest Terviseametile teada anda.

Sotsiaalministeerium, koostöös EHLi ja Terviseametiga, loob info edastamise süsteemi, et hambaarstid saaks operatiivsemat, sisukamat ja rohkemat infot nakatumise kohta, kui see mida pressiteates avalikkusele antakse.

Arsti rollist ja väärtusest tänases ühiskonnas rääkis Indrek Oro Eesti Arstide Liidust. Palju mõtteid nii meile kui meilt sai Hans H. Luik, kui vestlesime meedia rollist tänases ühiskonnas.

Veiko Vengerfeldt mõtiskles kas endodontiline ravi on Panatsea? Kas biokeraamika on Tarkade Kivi? Kas “Titaani” saab muuta “Kullaks”? Milline on hambaravi edukus ja milline on hambaravi elulemus? Vaadati mõningaid protseduure ja jälgiti neid ajas.

Vaata pildigaleriid- EHL mõttetalgud Pirgu mõisa pargis