Veebikoolitus! Tervishoiuasutuse kemikaaliohutuse koolitus

Toimumisaeg:27. november 2020
Toimumiskoht:E-õppe keskkond
Lektorid:Ille Nakurt-Murumaa
Korraldaja:TK Täienduskeskus OÜ
Osavõtutasu:Koolituse maksumus: 119€+km
 Kirjeldus: Maht: 6TP
Registreerumine:https://taienduskeskus.ee/registreerimine/,

info@taienduskeskus.ee, tel.509 4137

Koolitaja: Ille Nakurt-Murumaa Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. Omab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi. Töötanud erinavates asutustes alates 1995 aastast juriidilise oskakonna juhatajana, administratsiooni juhina, tööohutuse talituse juhatajana. On töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja. On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused. Täiskasvanute koolitajana on tegev alates 2003. aastast.

Sihtgrupp: Tervishoiuasutuse (hambaraviasutuse, perearsti-keskuse ning teised tervishoiuasutuse) töötajad, töökeskkonna-spetsialistid, – volinikud, ettevõtte juhid.

Koolituse eesmärk: Anda teadmised tervishoiuasutuse töötajatele ohutuks kemikaalide käitlemiseks.

Koolitusel läbitavad teemad:

 1. Ülevaade õiguslikust regulatsioonist (REACH; CLP, Kemikaaliseadus, Biotsiidiseadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus). Riiklik järelevalve (Tööinspektsiooni, Terviseameti, Veterinaar- ja Toiduameti, Päästeameti pädevus) – 1 ak tund;
 2. Mõisted – (KemS – kemikaal, segu, valmistis, ohutuskaart, piktogrammid, ohu- ja hoiatuslaused),töötingimused, riskide hindamine, sh ohtliku ettevõtte erinõuded) –0,5 ak tundi;
 3. Tööandja kohustused kemikaaliohutuse (s.h. biotsiidide käitlemise ohutuse) tagamisel. Riskianalüüsi (töökeskkonna riskianalüüs, hädaolukorra riskianalüüs, hädaolukorra lahendamise plaan (HOLP)) alusel; ohutusjuhendid, ja isikukaitsevahendid –2 ak tundi;
 4. Töötajate üldine kemikaaliohutusalane kompetentsus (ohutuskaardid, juhendamine ja väljaõpe, pädevustunnistused) –0,5 ak tundi;
 5. Töötaja kohustused kemikaalide, s.h. biotsiidide käitlemisel (juhenditest kinnipidamine, sh ohutuskaartide lugemine; ohutud töövõtted, kaitsevahendite kasutamine) – 1,5 ak tundi;
 6. Esmaabi kemikaaliõnnetuste korral – hädaolukorras tegutsemine; evakuatsioon; vahendid, esmaabiandja väljaõpe, tegutsemine (tööandja, töötaja kohustused) – 0,5 ak tundi;

Koolituse järgselt õppija:

 • Teab erinevaid kemikaaliohutusega seotud õiguslikke regulatsioone
 • Tunneb kemikaalide jaotumist ja märgistamist;
 • Oskab hinnata kemikaalidest tulenevaid ohte;
 • Leiab erinevatest allikatest olulist lisainformatsiooni;
 • Mõistab isikukaitsevahendite kasutamise tähtsust;

Koolituse kestus: 6 akadeemilist tundi

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.

Link koolitusele: