Veebikoolitus: Kiirgusohutuse koolitus kiirgustöötajale

Toimumisaeg:6. aprill 2023 kell 14:00 – 17:15
Toimumiskoht:veebikoolitus vene keeles
Lektorid:Eduard Gerškevitš
Korraldaja:Juunika Koolitus OÜ
Osavõtutasu:Koolituse maksumus: 143€+km
 Kirjeldus: Maht: 4TP
Registreerumine:https://juunika.ee

koolitus@juunika.ee, tel: 744 9600

Sihtgrupp

Kiirgustöötajad, kes puutuvad igapäevases töös kokku ioniseeriva, tööstuskiirgusega ning vajavad esmast või täiendõppe kiirgusohutusalast koolitust vastavalt Keskkonnaministri määrusele 57 (24.11.2016) “Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded”. Näiteks kui on vaja, et keskonnakaitseamet või loomaarstide selts aktsepteeriks; kui tegeletaradioaktiivsete allikatega, põlevkivitööstus, kus tehnoloogilises protsessis kasutatakse kiirgust. Cs-137 kasutajad sobivad kindlasti. Elektrikiirguse teemasid aga antud koolitus ei kata. Koolitaja võtab alati arvesse registreerunud osalejate tegevusvaldkonda ning räägib koolitusel sellest lähtuvalt. Kiirgustöötajad peavad läbima kiirgusohutuse täiendkoolituse vähemalt iga 5 aasta järel.

Käsitletavad teemad

1. Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk

2. Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud

3. Kiirgusohutuse alused

4. Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded

5. Tegutsemine avariiolukorras

6. Koolitus lõppeb teadmiste omandamise kontrolltestiga

Mida oskab koolituse läbinu?

 

  • Mõistab ioniseeriva kiirguse olemust ja selle vastasmõju ainega ja inimkehaga
  • Teab kiirgusmõõteühikuid ja loodusliku fooni komponente
  • Tunneb kiirgusseadusandlust ja doosi piirmääri
  • Tunneb kiirgusohutuse aluseid, doosi optimeerimise printsiipe, kiirguskaitsevahendeid

Целевая группа

Радиационные работники, которые подвергаются ионизирующему, промышленному излучению в своей повседневной работе и нуждаются в начальном обучении или повышении квалификации по радиационной безопасности в соответствии с Постановлением 57 (24.11.2016) министра окружающей среды «Требования к обучению радиационной безопасности для работников и специалистов по радиационной безопасности». Например, если это необходимо для одобрения Департаментом охраны окружающей среды или Обществом ветеринаров; при работе с радиоактивными источниками, сланцевой промышленности, где в технологическом процессе используется излучение. Оно подойдёт пользователям CS-137. Однако, это обучение не затрагивает темы электрического излучения. Лектор всегда учитывает сферу деятельности зарегистрированных участников и в соответствии с этим рассказывает на обучении. Работники, соприкасающиеся с радиацией, должны проходить дополнительное обучение радиационной безопасности не реже одного раза в 5 лет.

Охватываемые цели

1. Xарактер ионизирующего излучения, виды радиации и радиационный риск

2. Измерение радиации и единицы измерения

3. Основы радиационной безопасности

4. Cредства радиационной защиты, системы безопасности, знаки опасности и сигналы опасности

5. Действия при аварийной ситуации

6. Обучение завершается тестированием знаний

Что умеет прошедший обучение?

  • Понимает природу ионизирующего излучения и его взаимодействие с веществом и телом человека;
  • Знает единицы излучения и компоненты естественного фона;
  • Знает радиационное законодательство и предельные дозы;
  • Знает основы радиационной безопасности, принципы оптимизации доз, средства радиационной защиты.

Tutvu lähemalt-

https://juunika.ee/tookeskkonna-koolitused/kiirgusohutuse-koolitus-kiirgustootajale