Patsiendiohutuse põhialused, veebiseminar

Toimumisaeg:1.02.-15.03.2021; 5.04.-15.05.2021; 6.09.-18.10.
Toimumiskoht:veebiseminar
Lektor: Kaja Põlluste
Korraldaja:TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus
Osavõtutasu:160 €
 Kirjeldus: Maht: 18TP
Registreerumine:kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/kursustele-registreerumisvorm tel 7318109
Igapäevatöös satuvad tervishoiusüsteemis töötavad inimesed nii mõnigi kord olukorda, kus plaanitud tegevuse tulemus ei vasta ei patsiendi ega meediku ootustele – oodatud paranemise asemel tekivad komplikatsioonid, mis võivad halvimal juhul viia patsiendi surmani või tõsiste tervisekahjustusteni. Selliste juhtumite puhul tekib rida küsimusi: Kas tegemist oli tüsistuse või raviveaga? Kes on selle eest vastutav? Kui palju sõltub ohutus töötajast ja kui määrav on töökorraldus ja –keskkond? Kas ja missugusel määral on üldse võimalik ebasoovitavaid tulemusi ära hoida? Mis kasu on selliste juhtumite registreerimisest ja kuidas kasutada kogutud informatsiooni olukorra parandamiseks? Nendele ja mitmetele teistele patsiendiohutusega seotud küsimustele leiame vastused e-koolitusel „Patsiendiohutuse põhialused“. Juttu tuleb patsiendiohutuse olemusest, kasutatavatest terminitest ja mõistetest ning osalejad õpivad näidete abil orienteeruma patsiendiohutuse terminoloogia mitmekesisuses – vead vs patsiendiohutusjuhtumid, ohujuhtumid, kahjujuhtumid, tüsistused ja teised olulised terminid. WHO õppefilmi abil analüüsitakse patsiendiohutusjuhtumite põhjuslikkust ja saadakse lühiülevaade süvaanalüüsist (root cause analysis), mis on levinud meetod patsiendiohutusjuhtumite analüüsimisel. Osalejad saavad ka ülevaate mõningatest riskide ja ohtude tuvastamise meetoditest: patsiendiohutusjuhtumitest teavitamine (incident reporting), haiguslugude retrospektiivne analüüs (medical record review MRR/ retrospective chart review RCR) ja markeripõhine meetod (trigger tool).

Eesmärk:

Kursuse eesmärgiks on

 anda ülevaade patsiendiohutuse olemusest ja ajaloost;

 selgitada patsiendiohutuse põhimõtete rakendamist patsiendiohutusjuhtumite ennetamisel;

 selgitada erinevaid võimalusi kliinilise tegevusega kaasnevate riskide ja ohtude hindamiseks ja analüüsimiseks kahjude ennetamise eesmärgil;

 õppida tundma ja kasutama eestikeelset patsiendiohutuse terminoloogiat.

Õpiväljundid

Kursuse läbinud inimene

 omab ülevaadet kliinilise tegevusega kaasnevate riskide ja ohtude hindamise meetoditest ning nende meetodite rakendamisest praktikas kahjude ennetamise eesmärgil;

 saab aru patsiendiohutusjuhtumite põhjuslikkusest ning oskab leida võimalusi kahjude ennetamiseks kliinilises tegevuses;

 tunneb patsiendiohutuse terminoloogiat ja oskab kasutada sõnaveebi eesti- ja inglisekeelsete patsiendiohutuse terminite leidmiseks. Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:

 Õpiväljundite omandamise kontroll veebipõhiste ülesannete lahendamisena ja veebipõhiste testidena.

 Osalemine veebiseminaris.

Teemad (Lektor: Kaja Põlluste)

 Patsiendiohutuse olemus ja ajalugu, põhiterminid ja –mõisted; sõnaveebi kasutamine õige termini leidmiseks.

 Patsiendiohutusjuhtumite põhjuslikkus ja süvaanalüüsi põhimõtted.

 Kliinilise tegevusega kaasnevate riskide ja ohtude hindamise meetodid:

 patsiendiohutusjuhtumitest teavitamine: juhtumiteavituse põhimõtted ning juhtumitest teavitamist takistavad ja soodustavad tegurid;

 haigusjuhtude retrospektiivne analüüs

patsiendiohutuse_e-kursus_2021_kajapolluste