Patsiendiohutuse põhialused (veebiseminar)

Toimumisaeg:12. september -09. oktoober 2022
Toimumiskoht:veebikursus
Lektorid:Kaja Põlluste
Korraldaja:TÜ kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskus
Osavõtutasu:160€
 Kirjeldus:18 TP
Registreerumine:registreeru siin tel 7318109, taiendus@med.ut.ee

Igapäevatöös satuvad tervishoiusüsteemis töötavad inimesed nii mõnigi kord olukorda, kus plaanitud tegevuse tulemus ei vasta ei patsiendi ega tervishoiutöötaja ootustele – oodatud paranemise asemel tekivad komplikatsioonid, mis võivad halvimal juhul viia patsiendi surmani või tõsiste tervisekahjustusteni. Selliste juhtumite puhul tekib rida küsimusi: Kas tegemist oli tüsistuse või raviveaga? Kes on selle eest vastutav? Kui palju sõltub ohutus töötajast ja kui määrav on töökorraldus ja –keskkond? Kas ja missugusel määral on üldse võimalik ebasoovitavaid tulemusi ära hoida? Mis kasu on selliste juhtumite registreerimisest ja kuidas kasutada kogutud informatsiooni olukorra parandamiseks? Nendele ja mitmetele teistele patsiendiohutusega seotud küsimustele leiame vastused e-koolitusel „Patsiendiohutuse põhialused“. Juttu tuleb patsiendiohutuse olemusest, kasutatavatest terminitest ja mõistetest ning osalejad õpivad näidete abil orienteeruma patsiendiohutuse terminoloogia mitmekesisuses – vead vs patsiendiohutusjuhtumid, ohujuhtumid, kahjujuhtumid, tüsistused ja teised olulised terminid. WHO õppefilmi abil analüüsitakse patsiendiohutusjuhtumite põhjuslikkust ja saadakse lühiülevaade süvaanalüüsist (root cause analysis), mis on levinud meetod patsiendiohutusjuhtumite analüüsimisel. Osalejad saavad ka ülevaate mõningatest riskide ja ohtude tuvastamise meetoditest: patsiendiohutusjuhtumitest teavitamine (incident reporting), haiguslugude retrospektiivne analüüs (medical record review MRR/ retrospective chart review RCR) ja markeripõhine meetod (trigger tool).

 Toimumise kuupäevad:

24.01.-20.02.2022 (veebiseminar 10. veebruaril kell 14.00-16.15);

21.03.-17.04.2022 (veebiseminar 7. aprillil kell 14.00-16.15);

12.09.-09.10.2022 (veebiseminar 29. septembril 14.00-16.15).

Täielikult veebipõhine kursus Tartu Ülikooli Moodle’i keskkonnas (s.h. interaktiivne veebiseminar 3. õppenädalal). Kursuse maht on 18 tundi (0,75 EAP), s.h.

 videoloengud – 5 tundi;

 Interaktiivne veebiseminar – 3 tundi;

 Iseseisev töö (ülesannete lahendamine, veebiseminariks valmistumine) – 10 tundi. Patsiendiohutuse veebikursus sobib ka ühe organisatsiooni töötajate koolituseks organisatsioonile sobival ajal. Kokkuleppel võimalik kombineerida kontaktõpet ja veebikoolitust vastavalt sihtgrupi soovile ja vajadusele.

 Sihtrühm: Interdistsiplinaarne kursus, kuhu on oodatud kõik tervishoiuasutuste töötajad, kes soovivad täiendada oma teadmisi patsiendiohutuse valdkonnas, kvaliteedijuhid ja tervishoiuasutuste erinevate tasandite juhid, kelle tööülesanded on seotud kvaliteedi ja patsiendiohutuse põhimõtete rakendamisega tervishoiuasutuses; tervishoiuvaldkonna spetsialistid ja ametnikud, kelle töö on seotud tervishoiu kvaliteedi ja patsiendiohutusega. Minimaalne osalejate arv: 5 5.

Eesmärk: Kursuse eesmärgiks on

 anda ülevaade patsiendiohutuse olemusest ja ajaloost;

 selgitada patsiendiohutuse põhimõtete rakendamist patsiendiohutusjuhtumite ennetamisel;

 selgitada erinevaid võimalusi kliinilise tegevusega kaasnevate riskide ja ohtude hindamiseks ja analüüsimiseks kahjude ennetamise eesmärgil;

 õppida tundma ja kasutama eestikeelset patsiendiohutuse terminoloogiat. 6. Õpiväljundid Kursuse läbinud inimene

 omab ülevaadet kliinilise tegevusega kaasnevate riskide ja ohtude hindamise meetoditest ning nende meetodite rakendamisest praktikas kahjude ennetamise eesmärgil;

 saab aru patsiendiohutusjuhtumite põhjuslikkusest ning oskab leida võimalusi kahjude ennetamiseks kliinilises tegevuses;

 tunneb patsiendiohutuse terminoloogiat ja oskab kasutada sõnaveebi eesti- ja inglisekeelsete patsiendiohutuse terminite leidmiseks.

Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:

 Õpiväljundite omandamise kontroll veebipõhiste ülesannete lahendamisena ja veebipõhiste testidena.

 Osalemine veebiseminaris.

Teemad

 Patsiendiohutuse olemus ja ajalugu, põhiterminid ja –mõisted; sõnaveebi kasutamine õige termini leidmiseks.

 Patsiendiohutusjuhtumite põhjuslikkus ja süvaanalüüsi põhimõtted.

 Kliinilise tegevusega kaasnevate riskide ja ohtude hindamise meetodid:

 patsiendiohutusjuhtumitest teavitamine: juhtumiteavituse põhimõtted ning juhtumitest teavitamist takistavad ja soodustavad tegurid;

 haigusjuhtude retrospektiivne analüüs.