Kiirgusohutuse spetsialisti täiendkoolitus (veebikoolitus)

Toimumisaeg:18.11./24.11./25.11.2022 (3 päeva). 18 (Пятница) 09:00 – 25 (Пятница) 16:00
Toimumiskoht:Veebikeskkond ZOOM
Lektorid:Eduard Gerškevitš (koolits vene keeles)
Korraldaja:TK Täienduskeskus OÜ
Osavõtutasu:745€+km
 Kirjeldus: Maht: 20TP
Registreerumine:https://taienduskeskus.ee/events/veebikoolitus-kiirgusohutuse-spetsialisti-taiendkoolitus-rus-18112022/?lang=ru&var=ri-0.l-L2

info@taienduskeskus.ee, tel.509 4137

Keskkonnaamet aktsepteerib TK Täienduskeskus OÜ korraldatavaid kiirguohutusalaseid koolitusi (Alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 –  05.02.2020 Kehtib kuni: 04.02.2025)

PS! ANTUD KOOLITUS TOIMUB E-ÕPPE KESKKONNAS. 
Veebikoolitusel on mugav osaleda arvuti vahendusel (võimalik on ka nutitelefoniga, tahvelarvutiga).  Veendu, et oleks hea internetiühendus. Sülearvutitel on kaamera ja mikrofon sisse ehitatud. Lauaarvutiga osaledes on hea – lisada lauaarvutile veebikaamera ning kõrvaklapid, kasutada saab ka nutitelefoni kõrvaklappe (kui see võimalus on olemas).

Täpsemad juhised saadetakse osalejatele e-posti teel päev enne koolitust.

Koolituspäevad: 18.11./24.11./25.11.2022

Õppekava koostamise alus: Kiirgusseadus (RT I, 28.06.2016, 2), Keskkonnaministri 16.11.2016 määrus nr 52, Keskkonnaministri määrus 57 Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded

Õppe eesmärk: On pakkuda kiirgusega kokku puutuvatele töötajatele kiirgusohutusalast spetsialisti kvalifikatsioonile nõutud täiendkoolitust vastavalt keskkonnaministri määrusele 57.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • saab ülevaate kiirgusohutuse õiguslikest alustest ning piimääradest
 • teab kiirgusohutuse põhimõtteid, – taristut, kiirguskaitse tehnilisi vahendeid
 • mõistab kiigusavariid põhjustavaid olukordi ning avariivalmiduse tähtsust
 • teab, kuidas radioaktiivseid jäätmeid käidelda

Koolituse sihtgrupp: Kiirgusohutuse spetsialisti ülesandeid ja vastutust täitvad inimesed. Kiirgusohutuse spetsialist läbib 5 aasta jooksul täiendkoolituse.

Õppe alustamise tingimus(ed): On läbinud kiirgusohutuse spetisalisti esmakoolituse.

Õppe kogumaht: 20 akadeemilist tundi

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

 • kiirgusohutuse õiguslikud alused;
 • kiirgusohutuse põhimõtted, doosipiirmäärad, kiirguskaitse tehnilised vahendid, kiirgusohutuse taristu;
 • avariid ja avariivalmidus;
 • radioaktiivsete jäätmete käitlemine;
 • harjutused;

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 20 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused

Õppematerjalide loend:
Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse/saadetakse õppijale enne koolitust või koolituse järgselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Hindamismeetod:
1) Kirjalik test (avatud ning valikvastustega 10 küsimust).

Hindamiskriteerium:
1) Õppija on sooritanud kirjaliku testi positiivsele tulemusele. Positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on 75% ulatuses.

Hindamine on mitteeristav.

Miinimum grupi suurus: 6 osalejat

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA.

 • Обучение по радиационной безопасности, организованное TK Täienduskeskus OÜ акцептировано Министерством окружающей среды (основание: AvTS § 35 lg 1 p 17 —  05.02.2020.Действительно до 04.02.2025)
 • Keskkonnaamet aktsepteerib TK Täienduskeskus OÜ korraldatavaid kiirguohutusalaseid koolitusi (Alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 —  05.02.2020 Kehtib kuni: 04.02.2025)

PS! Обучение проходит в электронной среде.
В онлайн-обучении удобно участвовать через компьютер (это также возможно со смартфоном, планшетом). Убедитесь, что у вас хорошее интернет-соединение. Ноутбуки имеют встроенную камеру и микрофон. При использовании настольного компьютера рекомендуется добавить веб-камеру и наушники к настольному компьютеру, вы также можете использовать наушники для смартфона (если эта опция доступна).

Подробные инструкции будут отправлены участникам по электронной почте за день до начала тренинга.

Учебные дни: 18.11./24.11./25.11.2022

Основа составления учебной программы: Закон о радиации (RT I, 28.06.2016, 2), Приказ Министерства окружающей среды № 52 от 16.11.2016, Приказ Министерства окружающей среды № 57 Требования к подготовке радиационных работников и специалистов по радиационной безопасности в области радиационной безопасности.

Цель обучения — предоставить работникам, подвергающимся воздействию радиации, подготовку, необходимую для получения квалификации специалиста по радиационной безопасности в соответствии с Постановлением 57 Министерстваокружающей среды.

По результаты обучения учащийся:

 • получит представление о правовых основах и ограничениях в области радиационной безопасности
 • знает принципы радиационной безопасности, инфраструктуру, технические средства радиационной защиты
 • понимает ситуации, приводящие к чрезвычайным ситуациям, и важность готовности к чрезвычайным ситуациям
 • знает, как обращаться с радиоактивными отходами.

Целевая аудитория: люди, выполняющие обязанности специалиста по радиационной безопасности. Специалист по радиационной безопасности должен проходить переподготовку каждые 5 лет.

Необходимое условие(я) для допуска к обучению: имеющееся начальное обучение в качестве специалиста по радиологической безопасности.

Общая продолжительность обучения: 20 академических часов

Содержание курса:

Темы, рассматриваемые на тренинге:

 • правовая основа радиационной безопасности;
 • принципы радиационной безопасности, пределы доз, технические средства радиационной защиты, инфраструктура радиационной безопасности;
 • чрезвычайные ситуации и готовность к ним;
 • обращение с радиоактивными отходами;
 • упражнения;

Методы преподавания: аудиторное обучение 20 академических часов: лекция, практические занятия и практические упражнения.

Список учебных материалов: Обязательные учебные материалы: учебные материалы, разработанные лектором и выданные/высланные обучающемуся до или после тренинга.

Оценка, т.е. условия завершения обучения:

Завершение обучения обусловлено 100% посещением аудиторных часов.

Метод оценки:

1) Письменный тест (открытый и множественный выбор 10 вопросов).

Критерий оценки:

1) Учащийся сдал письменный тест с положительным результатом. Положительным считается результат, когда 75% ответов являются правильными.

Оценка является недискриминационной.

Минимальный размер группы: 6 участников.

Просим ознакомится Учебная программа.