Kiirgusohutuse spetsialisti esmakoolitus, Tallinn

 

Toimumisaeg:03.02.2020 kuni 07.02.2020.a. (5 päeva).
Toimumiskoht:Tallinn
Lektorid:Eduard Gerškevitš
Korraldaja:TK Täienduskeskus OÜ
Osavõtutasu:1480€+km
 Kirjeldus: Maht: 40TP
Registreerumine:https://taienduskeskus.ee/registreerimine/,info@taienduskeskus.ee, tel.509 4137

 

Koolitaja: Eduard Gerškevitš

Haridus: MSc kiirgusbioloogias, PhD füüsikas. Rohkem kui 20 aastane kogemus meditsiinifüüsika valdkonnas. Eduard Gerškevitš  omab kiirguseksperdi litsentsi ja volitatud biomeditsiiniinseneri kutsetunnistust (8 tase).

Эдуард Гершкевич
MSc в радиобиологии, PhD в физике, со стажем работы более 20 лет в области медицинской физики. Имеется лицензия радиационного эксперта и профсвидетельство биомедицинского инженера (8 уровень).

Koolitus on venekeelne.

Õppekava koostamise alus: Kiirgusseadus (RT I, 28.06.2016, 2), Keskkonnaministri 16.11.2016 määrus nr 52, Keskkonnaministri määrus 57 Kiirgustöötaja ja kiirgusohutuse spetsialisti kiirgusohutusalase koolitamise nõuded

Õppe eesmärk: On pakkuda kiirgusega kokku puutuvatele töötajatele esmast kiirgusohutusalast spetsialisti kvalifikatsioonile nõutud koolitust vastavalt keskkonnaministri määrusele 57. Kiirgustöötaja või kiirgusohutuse spetsialist läbib kuue kuu jooksul alates tööle asumisest antud koolituse.

Koolituse sihtgrupp: Kiirgusohutuse spetsialistiks määratud inimesed. Kiirgusohutuse spetsialist läbib kuue kuu jooksul alates tööle asumisest antud koolituse.

Koolitusel läbitavad teemad:

 • sissejuhatus kiirgusfüüsikasse ja dosimeetriasse;
 • sissejuhatus kiirgusbioloogiasse;
 • ioniseeriva kiirguse detektorid ja mõõtemeetodid;
 • kiirgusohutuse õiguslikud alused;
 • kiirgusohutuse põhimõtted, doosipiirmäärad, kiirguskaitse tehnilised vahendid, kiirgusohutuse taristu;
 • avariid ja avariivalmidus;
 • radioaktiivsete jäätmete käitlemine;
 • harjutused.

 

 • Введение в радиационную физику и еденицы измерений
 • Введение в дозиметрию, методы измерения и детекторы
 • Введение в радиационную биологию
 • Введение в радиационную биологиюи оценки рисков
 • Закрытые источники ионизирующего излучения
 • Правовые аспекты радиационной безопасности и ограничения по дозе
 • Основы радиационной безопасности, технические средства радиационной защиты и инфраструктура
 • Основы радиационной безопасности, технические средства радиационной защиты и инфраструктура
 • Радиационные аварии и подготовленность к ним
 • Утилизация радиоактивных отходов
 • Практические занятия
 • Тест

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • saab põhiteadmised kiirgusfüüsikast ja mõõtühikutest
 • saab põhiteadmised kiirgusbioloogiast
 • teab, mis on ioniseeriva kiirguse detektorid ja mõõtemeetodid
 • saab ülevaate kiirgusohutuse õiguslikest alustest ning piirmääradest
 • teab kiirgusohutuse põhimõtteid, – taristut, kiirguskaitse tehnilisi vahendeid
 • mõistab kiigusavariid põhjustavaid olukordi ning avariivalmiduse tähtsust
 • teab, kuidas radioaktiivseid jäätmeid käidelda

 

Koolitus lõpeb kirjaliku testiga.

 

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.

 

Palume tutvuda ÕPPEKAVAGA
Lisaks palume tutvuda Õppekorraldusega.

Registreerimine