HÜGIEENINÕUDED HAMBARAVIS: Hambaraviassistentide/õdede baasteadmiste täiendkoolitus, Tallinn

Toimumisaeg:23.-24.09.22.a.
Toimumiskoht:Keemia 4, 10616 Tallinn, DentaLab Hambakeskus
Lektorid:Kaire Priinits, Maarika Tõnts
Korraldaja: KairMa OÜ
Osavõtutasu:500€
 Kirjeldus: Sihtrühm: assistendid Maht: 16TP
Registreerumine:kairmakoolitus@gmail.com

HÜGIEENINÕUDED HAMBARAVIS Hambaraviassistentide/õdede baasteadmiste täiendkoolitus

Täiendkoolituse üldine eesmärk:

  1. “Hügieeninõuded hambaravis” juhendmaterjali praktiline kasutamine ja nõuete ühtlustamine üle Eesti kõikides hambaraviga tegelevates üksustes.
  2. Toetada tööandjaid hambaraviassistentide/õdede väljaõppel/baasteadmiste regulaarsel täiendamisel.
  3. Toetada hambaraviassistenti/õde töövõtete mõtestamisel, oskust põhjendada oma tegevusi ja julgustada võtma vastutust hambaravimeeskonna liikmena, planeerima aega ning optimeerima töövõtteid.

Koolituse kestus: 2 päeva, 16 tundi (kell 9.00-17.00)
Koolitusgrupi suurus: 8 inimest (eesmärk on individuaalne lähenemine) Õpe toimub eesti keeles

Eesmärk: täiendkoolitusega taotletakse, et koolitusel osaleja mõtestab ja oskab saadud teoreetilisi teadmisi praktiliselt rakendada, järgides oma töös a- ja antiseptika reegleid, tegevusjuhiseid ja ajas muutuvaid standardeid ning tööohutus-, hügieeni- ja töötervishoiunõudeid, mis on ohutud patsientidele ja hambaravi personalile, olles ise sealjuures säästlik ja efektiivne.

Täiendkoolituse läbinud hambaraviõde/assistent:

1)  oskab planeerida tööpäeva

2)  valmistab ette kliendi/ patsiendi vastuvõtmiseks töökeskkonna, meditsiiniseadmed ja

instrumendid jälgides hügieenireegleid

3)  puhastab/hooldab seadmed ja korrastab töökeskkonna vastavalt juhenditele sh arvestades

kliiniku töökorralduslikke kokkuleppeid

4)  tunneb igapäevatöös kasutatavaid baasinstrumente

5)  teab imuriga töötamise põhimõtteid/ergonoomikat

6)  järgib instrumentide aseptilise transpordi/ ladustamise nõudeid sterilisatsioonis ja ravikabinetis

7)  teab sterilisatsiooni töökorraldust

Mooduli teooria ja praktilise osa teemad

  1. Haldusmeetmed ja standardabinõud. Miks ja kellele?
  2. Haigustekitajate levikuteed
  3. Personali hügieen
  4. Isikukaitsevahendid
  5. Hambaraviseadme õhk/vesi ja imursüsteem/ vesi sterilisatsioonis/ biofilm
  6. Hambaravikabineti hügieeninõuded (aseptiline pindade, tarvikute ja instrumentidekäsitlus; patsiendieelne, – vahe ja päeva lõpu aseptiline töökorraldus, jäätmekäitlus).
  7. Sterilisatsiooni hügieeninõuded (aseptiline töökorraldus; erinevad dekontamineerimisevõimalused, instrumentide visuaalne/funktsionaalsuse kontroll jm)