Volikogu valimised

 

 


 

 

Käesolevaga kuulutab EHL juhatus välja kandideerimise MTÜ Eesti Hambaarstide Liidu Volikogusse aastateks 2019–2021. Volikogu liikmed kinnitatakse 29. augustil EHP raames toimuval EHL üldkoosolekul kolmeks aastaks.

Volikokku soovijad saavad avaldusi esitada 1. aprillist kuni 1. maini 2019

  • kirjalikult EHL kontorisse Narva mnt 5-76, Tallinn või
  • e-postiga aadressile valimised@ehl.ee.

Volikogu liikmekandidaatide nimekiri suletakse 1.mail kell 23.59.

Alates 1. augustist tutvustatakse volikogu liikmekandidaate veebilehel ehl.ee/valimised.

29. augustil 2019  koguneb Vanemuise Teatrimajja MTÜ Eesti Hambaarstide Liidu kõrgeim juhtimisorgan – üldkoosolek, kus üks liidu liige võib Volikiri EHL üldkoosolekule alusel kokku esindada kuni viit liiget.

EHP raames üldkoosolekule registreerumisel antakse liikmele hääletamiseks valimisnimekiri ja mandaadilipik.

Hääletussedel tuleb hääletuskasti postitada 29. augustil enne kl 16.00. Hääletuskast asub EHL boksis Vanemuise Teatri- ja Kontserdimajas.

Juhatus esitab Liidu üldkoosolekule volikogu hääletamisel kuni 50 enim hääli saanud volikogu liikme kandidaati lõplikuks kinnitamiseks, kellest määratakse kuni 45 volikogu liiget ja kuni 5 volikogu asendusliiget.

Kord kolme aasta tagant kogunev EHL üldkoosolek valib liidu liikmete seast uued volinikud. Põhikirja järgi 31- kuni 45-liikmeline volikogu on liidu juhtimisorgan, mis täidab üldkoosoleku ülesandeid põhikirjaga määratud ulatuses, kinnitab majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruanded ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Volikogu pädevuses on muuhulgas ka liikmemaksu suuruse määramine ning EHL kodukorra ja eetikakoodeksi kinnitamine.

Kõik liidu liikmeid on oodatud nii volikogusse kandideerima kui ka volinikke valima. Korraliselt toimuvad volikogu koosolekud sügiseti Tallinnas ja kevadeti Tartus, nii et minimaalselt tuleb arvestada ainult kahe täispäevaga aastas eriala hüvanguks.

Volikogust EHL juhatusse kandideerijad peavad aga lisaks arvestama keskmiselt kord kuus toimuvate kuni 6-tunniste Tallinn-Tartu videokoosolekutega. EHL juhatusse võib põhikirja järgi kuuluda 7 kuni 15 liiget, kes valivad salajasel hääletusel endi seast presidendi ja asepresidendi.


MTÜ Eesti Hambaarstide Liidu üldkoosolek toimub Eesti Hambaarstide Päevade raames neljapäeval, 29.08.2019 Vanemuise Teatrimajas, Tartus.

Üldkoosoleku päevakord:

1. Koosoleku juhataja, protokollija, üldkoosoleku päevakorra kinnitamine

2. Juhatuse esimehe ülevaade MTÜ EHL tegevustest 2016–2019

3. Aukohtu liikmete valimised perioodiks 2019–2021

4. EHL volinike määramine perioodiks 2019–2021

5. Jooksvad küsimused

Maksimaalse esindatuse saavutamiseks palume Liidu liikmetel, kes ise ei saa üldkoosolekul osaleda, volitada selleks mõni teine Liidu liige. Volitamiseks oleme koostanud Volikiri EHL üldkoosolekule, mille palume allkirjastatuna edastada hiljemalt 21.08.2016 kell 23.59 Liidu e-posti aadressile valimised@ehl.ee. Volikirja võib esitada ka paberkandjal EHL üldkoosoleku osalejate registreerimisel. Põhikiri lubab üldkoosolekul ühel liidu liikmel volituse alusel esindada kuni 5 liidu liiget.

 

Uue volikogu ja juhatuse ees seisvad väljakutsed

EHL Volikogu ja juhatuse liikmena avaneb just sinul reaalne võimalus Eesti riigi ja rahva heaks midagi konkreetset ära teha meie eriala suuremas pildis edendades.

Juhatuse ja volikogu ülesanne on järele valvata, et hambaarstindust ja seda riivavat tegevust reguleerivates õigusaktides valitseks terve mõistus. Näiteks jällekord planeeritakse meid niigi ahistava kiirgusseaduse karmistamist.

Kõva pähkel on suhtlemine haigekassaga. Lisaks ikkagi ajal jalus olevale täidiste hinnakirjale on haigekassaga päevakorral täiskasvanute hambaravi mitterahalise hüvitamise korra muutmine, et riiklik hambaravitoetus ka tegelikkuses kättesaadavaks teha.

Igihaljalt seisab EHL ees liikmete suurema konsolideerimise ja parema esindamise temaatika. Me soovime suuremat autonoomiat, et ise oma eriala sees seisvaid probleeme alates kolmandatest riikidest tulevate hambaarstide hariduse tunnustamisest kuni ravivaidluste lepitamiseni lahendada? See toob meid hambaarstide koja loomise juurde. Kohtumistel sotsiaaldemokraatitest töö- ja terviseministritega ei ole need ilmutanud poliitilist tahet selle küsimusega tegeleda, aga meie oleme oma koja loomise soovis järjepidevad.

Muidugi on liidu üheks peamiseks ülesandeks hambaarstidele elukestvaks õppeks võimaluste pakkumine. EHP elab oma parimaid päevi ja ka muidu on täienduskoolitused au sisse tõusnud. Loengupäevade korraldamine, meieveebilehele ja ajakirjale Hambaarst suuniste andmine on juhatuse ülesanne.

Kindlasti kerkib järgneva kolme volikogu aasta jooksul üles ka teisi hambaarstimaailma puudutavaid probleeme, millest meeldivaim EHL 100 vääriline tähistamine. Kui teil on meie eriala ees seisvate probleemide lahendamiseks välja pakkuda ideid, siis kandideerige volikogusse ja sealtkaudu juhatusse ning viime need üheskoos ellu!

 

 

Tagasi artiklite nimekirja