Küsimusi vastutuskindlustuse teemal

Mis juhtub, kui EHL-i liige astub täna liidust välja? Kas tema kindlustuskaitse lõpeb selle aastaga? Kui arst otsustab EHL-ist välja astuda, siis kuulub hüvitamisele kahjunõue, mis esitatakse 30 päeva jooksul alates väljaastumisest. 30 päeva on antud eelkõige sel eesmärgil, et selle aja jooksul saab arst endale soovi korral osta tagasiulatuva kindlustuskaitse varasemate vigade kindlustamiseks. Alljärgnevalt on esitatud täpne väljavõte kindlustuslepingust. Paksus kirjas on see osa lepingust, mis puudutab kõnealust küsimust: a) Kindlustatud isik on Eestis praktiseeriv hambaarst alates tema Eesti Hambaarstide Liidu (edaspidi EHL) liikmeks saamisele järgnevast päevast, aga mitte varasemast kui 20.07.2009. Arsti EHL-i liikmeks saamise või liikmelisuse lõppemise aja täpse fikseerimise ja sellest kindlustusandja teavitamise kohustus on kindlustusvõtjal. Kui kindlustusvõtja ei teata kindlustusandjale hambaarsti nime hiljemalt arsti EHL-i liikmeks saamisele järgnevalt saadetavas hambaarstide nimekirjas, siis arvestatakse, et hambaarst ei ole ega ole olnud kindlustatud isik, kuni tema liikmelisusest pole kindlustusandjat kirjalikult teavitatud. b) Hambaarsti ei loeta kindlustatud isikuks alates päevast, mil lõppes tema liikmelisus EHL-is ja see ei ole taastatud punktis c märgitud tingimustel. Hambaarsti EHL-i liikmelisuse lõppedes ja tema liikmelisuse mitte taastamisel punktis c märgitud tingimustel, on tema suhtes kehtinud kindlustuskaitse nõuete esitamise tähtaeg 30 kalendripäeva alates liikmelisuse lõppemise päevast. c) Kui hambaarsti EHL-i liikmelisus lõpeb seoses liidu liikmemaksu tasumata jätmisega või mitteõigeaegse tasumisega, kuid liidu liikmelisus siiski taastatakse ja sellest teavitatakse kindlustusandjat kirjalikult 30 kalendripäeva jooksul, siis taastub ka hambaarsti kindlustatud isiku staatus alates EHL-i liikmelisuse taastamisele järgnevast päevast. Kui eelnimetatud 30 kalendripäeva jooksul saab hambaarst uuesti kindlustatud isikuks, siis on kindlustusandjal kohustus hüvitada kahjud, milliste aluseks olev rikkumine on toimunud kogu hambaarsti eelneva kindlustatud isikuks olemise ajal. Hambaarsti EHL-i liikmelisuse lõppemise või taastamise täpse ajalise fikseerimise ja sellest kirjalikult kindlustusandja teavitamise kohustus on kindlustusvõtjal. Kas kindlustuskaitse kehtib ka tagasiulatuvalt? d) Kui hambaarst lõpetab tervishoiuteenuse osutamise ja siirdub pensionile, kuid jääb samas EHL-i liikmeks, siis kehtib tema suhtes nõuete esitamise laiendatud periood kuni kolm aastat alates tervishoiuteenuse lõpetamise päevale järgnevast päevast. Nõuete esitamise laiendatud perioodi kaitse rakendub juhul, kui arst oli EHL-i liige ja kindlustatud isik vähemalt viimased kolm aastat enne pensionile siirdumist. Nõuete esitamise laiendatud perioodi kestvus ei saa olla pikem, kui - käesoleva kindlustuslepingu kliendisuhte periood, pluss üks aasta; - pensionile siirdunud hambaarsti EHL-i liikmeks olemise aeg. EHL-i liikmest hambaarsti poolt tervishoiuteenuse osutamise lõpetamise ja pensionile jäämise täpse ajalise fikseerimise ja sellest kirjalikult kindlustusandja teavitamise kohustus on kindlustusvõtjal.

Tagasi artiklite nimekirja
Autor: Marko Kasur Vastutuskindlustuse underwriter, If P&C Insurance AS